Skip to main content
Please wait...

O ministarstvu

Kontakt
Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon
+387(0)33 562-029
Fax
387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba

MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon
+387(0)33 562-030
+387(0)33 562-029

SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon
387(0)33 562-028

Viši referent za administrativne poslove

Nina Tirić
Telefon
387(0)33 562-130

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti visokog obrazovanja i nauke, a iste su sadržane u zakonima koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo. 

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih 4 osnovne organizacione jedinice:

a) Sektor za nauku;

b) Sektor za visoko obrazovanje;

c) Sektor za mlade;

d) Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove.

(2) Sektor za nauku, Sektor za visoko obrazovanje, Sektor za mlade i Sektor za finansijsko-računovodstvene obrazuju se bez unutrašnjih organizacionih jedinica, u cilju obezbjeđenja racionalnijeg obavljanja poslova i posebnih razloga, te potrebe da se obezbijedi viši stepen samostalnosti u rukovođenju određenim poslovima.

(3) Izvan organizacionih jedinica poslove iz nadležnosti Ministarstva obavlja sekretar Ministarstva i drugi samostalni izvršoci koji su neposredno organizaciono vezani za rukovodioca, a koji obavljaju određene poslove za rukovodioca i za organizacione jedinice Ministarstva.

Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović je redovni profesor na katedri za Marketing, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij MBA (Master of Business Administration) završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku tezu na temu „Stil života i luksuzna potrošnja“ je odbranila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine. Redovni je gost predavač na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a predavala je jedan semestar na George Washington University u SAD-u.

Prof. dr. Husić-Mehmedović je uključena u brojna marketing istraživanja i konsultantske aktivnosti na bosanskohercegovačkom tržištu, a trenutno je koordinator ili istraživačica u brojnim međunarodnim projektima (H2020, COSME, Danube Transnational Programme, programi UNDP-a, UN Women i drugi).  Obavljala je funkciju direktorice Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, te dužnost prodekana za nastavu i NIR na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Naučni radovi prof. dr. Husić-Mehmedović su prepoznati sa visokom stopom citiranosti (trenutno više od 800 citata na Google Scholar), a objavljeni su u Journal of Business Research, Social Indicators Research, Journal of Fashion Marketing and Management, British Food Journal te više od 30 naučnih radova na međunarodnim naučnim konferencijama. Objavila je četiri knjige iz oblasti marketinga.

Cilj novoosnovanog Ministarstva je omogućavanje razvijanja modernih i perspektivnih visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo. Donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, kao i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti će stvoriti  ambijent rasta i razvoja nauke i visokog obrazovanja, modernizacije i privatanja evropskih principa obrazovanja. Važno je povjeriti kreiranje i izmjene postojećih zakonskih rješenja i mladim ljudima, posebno onima sa međunarodnim iskustvom, kako bi njihova znanja bila adekvatno primijenjena te kako bismo dobili zakone usklađene sa trenutnim tokovima i promjenama u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. 


Također, Ministarstvo ima u planu izdvajanje više sredstava za nauku i naučnoistraživački rad, na koji način će, konačno, nauka i obrazovanje biti pozicionirani u prvom planu društvenih aktuelnosti, čime postajemo društvo bazirano na znanju i vrijednostima. Kako se teži ekselentnosti na svim područjima nauke i istraživanja, tako ćemo pažnju posvetiti „Zlatnim značkama Univerziteta u Sarajevu“, dakle najboljim studentima koje ovo društvo ima, sa željom da ostanu u okvirima univerziteta, ali i Bosni i Hercegovini. 
Prepoznata je važnost uključivanja studenata i mladih u formiranje dobrih planova i perspektivnih ideja za izgradnju bolje zajednice i Kantona Sarajevo. Zajednički stav je da mladim ljudima u BiH potrebno ponuditi priliku, dati im jednake mogućnosti i stvoriti javno mnijenje u kojem se njihov glas čuje. Značaj uloge koju svi mladi igraju u stvaranju bolje budućnosti, kako za Kanton pa tako i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, je nesageldiva.


Ostvarivanje snažne saradničke mreže na nivou univerziteta te intenziviranje međunarodne suradnje je idejni plan i cilj ka kojem će, između ostalog, aktivnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade biti usmjerene. Sarajevo može postati jedan od evropskih centara ekselentnosti, susrete mladih te učenje i stvaranje progresivnih, naučno baziranih ideja. To je vizija kojoj težimo. 


Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović
 

 • Anis Krivić
  Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021
  Stranka: SBB

 • Zineta Bogunić
  Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020
  Stranka: NIP

 • Elvir Kazazović 
  Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018
  Stranka: SDA

 • Elvir Kazazović 
  Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018
  Stranka: SDA

 • Damir Marjanović 
  Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 08.10.2013
  Stranka: Nezavisni

 • Fahrudin Oručević 
  Period trajanja mandata: 29.02.2012 do 21.11.2012
  Stranka: SDP

 • Emir Suljagić 
  Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 29.02.2012
  Stranka: SDP

 • Safet Kešo 
  Period trajanja mandata:12.01.2009 do 13.01.2011
  Stranka: SDA

 • Safet Kešo 
  Period trajanja mandata: 15.02.2007 do 12.01.2009
  Stranka: SDA

 • Emir Turkušić 
  Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007
  Stranka: SBiH

 • Esma Hadžagić 
  Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003
  Stranka: SBiH

 • Safet Halilović 
  Period trajanja mandata:
  19.12.1998 do 15.02.2001
  Stranka: SBiH

 • Malik Kulenović 
  Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998
  Stranka: SDA