Skip to main content
Please wait...

O ministarstvu

  Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti visokog obrazovanja i nauke, a iste su sadržane u zakonima koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo. 

  Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih 4 osnovne organizacione jedinice:

  a) Sektor za nauku;

  b) Sektor za visoko obrazovanje;

  c) Sektor za mlade;

  d) Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove.

  (2) Sektor za nauku, Sektor za visoko obrazovanje, Sektor za mlade i Sektor za finansijsko-računovodstvene obrazuju se bez unutrašnjih organizacionih jedinica, u cilju obezbjeđenja racionalnijeg obavljanja poslova i posebnih razloga, te potrebe da se obezbijedi viši stepen samostalnosti u rukovođenju određenim poslovima.

  (3) Izvan organizacionih jedinica poslove iz nadležnosti Ministarstva obavlja sekretar Ministarstva i drugi samostalni izvršoci koji su neposredno organizaciono vezani za rukovodioca, a koji obavljaju određene poslove za rukovodioca i za organizacione jedinice Ministarstva.

  Pavle Krstić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno predaje na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Također je predavač i na Šumarskom, Poljoprivredno-prehrambenom i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U profesionalnoj karijeri bavio se projektovanjem enterijera, arhitektonskim projektovanjem i projektovanjem arhitektonske i urbane rasvjete, kao i pejsažnim projektovanjem. Trenutno obnaša dužnost šefa katedre na matičnom fakultetu. Bio je kandidat Naše stranke za Skupštinu Kantona Sarajevo na izborima 2022. godine. Sudjelovao je u radu stručnih komisija u Općini Centar i Gradu Sarajevu.

  • Aleksandra Nikolić Period trajanja mandata: 22.10.2021 do 24.03.2023

  • Melika Husić - Mehmedović Period trajanja mandata: 05.01.2021 do 22.10.2021 Stranka: Nezavisni

  • Anis Krivić Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021 Stranka: SBB

  • Zineta Bogunić Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020 Stranka: NIP

  • Elvir Kazazović  Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018 Stranka: SDA

  • Elvir Kazazović  Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018 Stranka: SDA

  • Damir Marjanović  Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 08.10.2013 Stranka: Nezavisni

  • Fahrudin Oručević  Period trajanja mandata: 29.02.2012 do 21.11.2012 Stranka: SDP

  • Emir Suljagić  Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 29.02.2012 Stranka: SDP

  • Safet Kešo  Period trajanja mandata:12.01.2009 do 13.01.2011 Stranka: SDA

  • Safet Kešo  Period trajanja mandata: 15.02.2007 do 12.01.2009 Stranka: SDA

  • Emir Turkušić  Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007 Stranka: SBiH

  • Esma Hadžagić  Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003 Stranka: SBiH

  • Safet Halilović  Period trajanja mandata: 19.12.1998 do 15.02.2001 Stranka: SBiH

  • Malik Kulenović  Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998 Stranka: SDA