Skip to main content
Please wait...

O ministarstvu

  Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti visokog obrazovanja i nauke, a iste su sadržane u zakonima koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo. 

  Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih 4 osnovne organizacione jedinice:

  a) Sektor za nauku;

  b) Sektor za visoko obrazovanje;

  c) Sektor za mlade;

  d) Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove.

  (2) Sektor za nauku, Sektor za visoko obrazovanje, Sektor za mlade i Sektor za finansijsko-računovodstvene obrazuju se bez unutrašnjih organizacionih jedinica, u cilju obezbjeđenja racionalnijeg obavljanja poslova i posebnih razloga, te potrebe da se obezbijedi viši stepen samostalnosti u rukovođenju određenim poslovima.

  (3) Izvan organizacionih jedinica poslove iz nadležnosti Ministarstva obavlja sekretar Ministarstva i drugi samostalni izvršoci koji su neposredno organizaciono vezani za rukovodioca, a koji obavljaju određene poslove za rukovodioca i za organizacione jedinice Ministarstva.

  Prof. dr. Mesihović Adna rođena je u Mostaru. Ima višegodišnje iskustvo u obrazovanju i javnom zdravstvu doktor je bioloških nauka iz oblasti mikrobiologije. Trenutno je zaposlena kao mikrobiolog u realnom sektoru. Dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Javno zdravije i zdravlje životne sredine predavač je na više javnih i privatnih visokoškolskih ustanova. Autor je naučnih i stručnih radova, elaborata, univerzitetskog udžbenika, te voditelj mnogih projekata. Ocjenitelj je laboratorija prilikom dodjele akreditacije prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025. Jedan je od osnivača političkog pokreta "Za nove generacije" i trenutno je na poziciji vršioca dužnosti jednog od tri koordinatora pokreta. Aktivno govori engleski i turski jezik. Udata je i majka dvije kćerke.

  • Pavle Krstić
   Period trajanja mandata: 24.03.2023 do 15.11.2023

  • Aleksandra Nikolić
   Period trajanja mandata: 22.10.2021 do 24.03.2023

  • Melika Husić - Mehmedović
   Period trajanja mandata: 05.01.2021 do 22.10.2021
   Stranka: Nezavisni

  • Anis Krivić
   Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021
   Stranka: SBB

  • Zineta Bogunić
   Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020
   Stranka: NIP

  • Elvir Kazazović 
   Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018
   Stranka: SDA

  • Elvir Kazazović 
   Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018
   Stranka: SDA

  • Damir Marjanović 
   Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 08.10.2013
   Stranka: Nezavisni

  • Fahrudin Oručević 
   Period trajanja mandata: 29.02.2012 do 21.11.2012
   Stranka: SDP

  • Emir Suljagić 
   Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 29.02.2012
   Stranka: SDP

  • Safet Kešo 
   Period trajanja mandata:12.01.2009 do 13.01.2011
   Stranka: SDA

  • Safet Kešo 
   Period trajanja mandata: 15.02.2007 do 12.01.2009
   Stranka: SDA

  • Emir Turkušić 
   Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007
   Stranka: SBiH

  • Esma Hadžagić 
   Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003
   Stranka: SBiH

  • Safet Halilović 
   Period trajanja mandata:
   19.12.1998 do 15.02.2001
   Stranka: SBiH

  • Malik Kulenović 
   Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998
   Stranka: SDA