Skip to main content
Please wait...

O ministarstvu

  Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti visokog obrazovanja i nauke, a iste su sadržane u zakonima koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo. 

  Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih 4 osnovne organizacione jedinice:

  a) Sektor za nauku;

  b) Sektor za visoko obrazovanje;

  c) Sektor za mlade;

  d) Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove.

  (2) Sektor za nauku, Sektor za visoko obrazovanje, Sektor za mlade i Sektor za finansijsko-računovodstvene obrazuju se bez unutrašnjih organizacionih jedinica, u cilju obezbjeđenja racionalnijeg obavljanja poslova i posebnih razloga, te potrebe da se obezbijedi viši stepen samostalnosti u rukovođenju određenim poslovima.

  (3) Izvan organizacionih jedinica poslove iz nadležnosti Ministarstva obavlja sekretar Ministarstva i drugi samostalni izvršoci koji su neposredno organizaciono vezani za rukovodioca, a koji obavljaju određene poslove za rukovodioca i za organizacione jedinice Ministarstva.

  Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović je redovni profesor na katedri za Marketing, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij MBA (Master of Business Administration) završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku tezu na temu „Stil života i luksuzna potrošnja“ je odbranila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine. Redovni je gost predavač na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a predavala je jedan semestar na George Washington University u SAD-u.

  Prof. dr. Husić-Mehmedović je uključena u brojna marketing istraživanja i konsultantske aktivnosti na bosanskohercegovačkom tržištu, a trenutno je koordinator ili istraživačica u brojnim međunarodnim projektima (H2020, COSME, Danube Transnational Programme, programi UNDP-a, UN Women i drugi).  Obavljala je funkciju direktorice Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, te dužnost prodekana za nastavu i NIR na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

  Naučni radovi prof. dr. Husić-Mehmedović su prepoznati sa visokom stopom citiranosti (trenutno više od 800 citata na Google Scholar), a objavljeni su u Journal of Business Research, Social Indicators Research, Journal of Fashion Marketing and Management, British Food Journal te više od 30 naučnih radova na međunarodnim naučnim konferencijama. Objavila je četiri knjige iz oblasti marketinga.

   

  • Anis Krivić Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021 Stranka: SBB

  • Zineta Bogunić Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020 Stranka: NIP

  • Elvir Kazazović  Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018 Stranka: SDA

  • Elvir Kazazović  Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018 Stranka: SDA

  • Damir Marjanović  Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 08.10.2013 Stranka: Nezavisni

  • Fahrudin Oručević  Period trajanja mandata: 29.02.2012 do 21.11.2012 Stranka: SDP

  • Emir Suljagić  Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 29.02.2012 Stranka: SDP

  • Safet Kešo  Period trajanja mandata:12.01.2009 do 13.01.2011 Stranka: SDA

  • Safet Kešo  Period trajanja mandata: 15.02.2007 do 12.01.2009 Stranka: SDA

  • Emir Turkušić  Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007 Stranka: SBiH

  • Esma Hadžagić  Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003 Stranka: SBiH

  • Safet Halilović  Period trajanja mandata: 19.12.1998 do 15.02.2001 Stranka: SBiH

  • Malik Kulenović  Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998 Stranka: SDA

  Ministarstvo

  Ministarstvo

  Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

  Telefon: +387(0)33 562-029
  Fax: 387(0)33 562-031
  info@mon.ks.gov.ba


  MINISTRICA

  Aleksandra Nikolić
  Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


  SEKRETAR MINISTARSTVA

  Belma Trajkov
  Telefon: +387(0)33 562-028


  VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  nINA tIRIĆ
  Telefon: +387(0)33 562-130

  Sektor za visoko obrazovanje

  Sektor za visoko obrazovanje
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Azra Ivazović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

  Adisa Hota
  Telefon:+387 (0) 33 562–132
  adisa.hota@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

  Elmedina Pandžić
  Telefon:+387 (0) 33 562–186

  Sektor za nauku

  Sektor za nauku
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Mr.sci. Azemina Njuhović
  Telefon:+387(0)33 562-069
  azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

  Mr. Marina Cicović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


  Elma Kudić
  Telefon:+387(0)33 562-278
  elma.kudic@mon.ks.gov.ba

  Sektor za mlade

  Sektor za mlade
  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

  Jelena Šantić Stefanoska
  Telefon:387(0)33 562-205


  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

  Melisa Hajdarović-Marinković
  Telefon:387(0)33 562-205

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
  POMOĆNIK MINISTRICE

  Nihad Šeta,dipl.ecc
  Telefon:+387 (0)33 562-259
  nihad.seta@mon.ks.gov.ba