Skip to main content
Please wait...

Sektor za nauku

  U Sektoru za nauku obavljaju se upravno - nadzorni poslovi, normativno - pravni, studijsko - analitički poslovi i stručno - operativni poslovi osnovne djelatnosti, kao i administrativno tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti, a ti poslovi obuhvataju i ne ograničavaju se na: osiguravanje uvjeta za postizanje proširivanje naučnih saznanja, podsticanje upotrebe nauke za društveni razvoj, povećanje obima i kvaliteta naučnoistraživačke djelatnosti, stimuliranje naučnika i istraživača, podsticanja saradnje subjekata iz naučnoistraživačke djelatnosti u namjeri da se doprinese porastu kvaliteta života u materijalnom i kulturnom domenu, privrednom napretku i općem razvoju u Kantonu Sarajevo; poslovi koji se odnose na definiranje i realizaciju strategije razvoja nauke; osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad, odnosno uvođenje u naučni rad mlađe populacije, te usavršavanje naučnika; razvoj postojeće i uvođenje nove naučnoistraživačke infrastrukture, kao preduvjeta za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad; naučnoistraživački i istraživačkorazvojni projekti koji se realiziraju u saradnji subjekata iz različitih kantona, entiteta, te u okviru međunarodne saradnje; naučnoistraživački projekti i razvojna istraživanja čija je tematika od posebnog, odnosno šireg interesa za razvoj Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, stimuliranje stjecanja naučnih stepena putem međunarodne naučne saradnje; razvoj programa naučnoistraživačke djelatnosti u Kantonu kao osnova za podsticanje naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada u Kantonu; vođenje evidencije pravnih i fizičkih lica koja obavljaju naučnoistraživačku djelatnost; raspisivanje i/ili davanje saglasnosti na konkurse za stjecanje naučnog zvanja, vođenje evidencije naučnika i istraživača sa područja Kantona i evidencija lica izabranih u naučno-nastavna i saradnička zvanja, koji sudjeluju u naučnoistraživačkim i istraživačkorazvojnim projektima, vrši nadzor nad primjenom odredbi zakona koje uređuju naučnoistraživačku djelatnost; obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za nauku Kantona Sarajevo i drugi poslovi iz nadležnosti sektora u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  Ministarstvo

  Ministarstvo

  Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

  Telefon: +387(0)33 562-029
  Fax: 387(0)33 562-031
  info@mon.ks.gov.ba


  MINISTRICA

  Aleksandra Nikolić
  Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


  SEKRETAR MINISTARSTVA

  Belma Trajkov
  Telefon: +387(0)33 562-028


  VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  nINA tIRIĆ
  Telefon: +387(0)33 562-130

  Sektor za visoko obrazovanje

  Sektor za visoko obrazovanje
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Azra Ivazović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

  Adisa Hota
  Telefon:+387 (0) 33 562–132
  adisa.hota@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

  Elmedina Pandžić
  Telefon:+387 (0) 33 562–186

  Sektor za nauku

  Sektor za nauku
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Mr.sci. Azemina Njuhović
  Telefon:+387(0)33 562-069
  azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

  Mr. Marina Cicović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


  Elma Kudić
  Telefon:+387(0)33 562-278
  elma.kudic@mon.ks.gov.ba

  Sektor za mlade

  Sektor za mlade
  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

  Jelena Šantić Stefanoska
  Telefon:387(0)33 562-205


  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

  Melisa Hajdarović-Marinković
  Telefon:387(0)33 562-205

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
  POMOĆNIK MINISTRICE

  Nihad Šeta,dipl.ecc
  Telefon:+387 (0)33 562-259
  nihad.seta@mon.ks.gov.ba