Skip to main content
Please wait...

Sektor za nauku

    U Sektoru za nauku obavljaju se upravno - nadzorni poslovi, normativno - pravni, studijsko - analitički poslovi i stručno - operativni poslovi osnovne djelatnosti, kao i administrativno tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti, a ti poslovi obuhvataju i ne ograničavaju se na: osiguravanje uvjeta za postizanje proširivanje naučnih saznanja, podsticanje upotrebe nauke za društveni razvoj, povećanje obima i kvaliteta naučnoistraživačke djelatnosti, stimuliranje naučnika i istraživača, podsticanja saradnje subjekata iz naučnoistraživačke djelatnosti u namjeri da se doprinese porastu kvaliteta života u materijalnom i kulturnom domenu, privrednom napretku i općem razvoju u Kantonu Sarajevo; poslovi koji se odnose na definiranje i realizaciju strategije razvoja nauke; osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad, odnosno uvođenje u naučni rad mlađe populacije, te usavršavanje naučnika; razvoj postojeće i uvođenje nove naučnoistraživačke infrastrukture, kao preduvjeta za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad; naučnoistraživački i istraživačkorazvojni projekti koji se realiziraju u saradnji subjekata iz različitih kantona, entiteta, te u okviru međunarodne saradnje; naučnoistraživački projekti i razvojna istraživanja čija je tematika od posebnog, odnosno šireg interesa za razvoj Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, stimuliranje stjecanja naučnih stepena putem međunarodne naučne saradnje; razvoj programa naučnoistraživačke djelatnosti u Kantonu kao osnova za podsticanje naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada u Kantonu; vođenje evidencije pravnih i fizičkih lica koja obavljaju naučnoistraživačku djelatnost; raspisivanje i/ili davanje saglasnosti na konkurse za stjecanje naučnog zvanja, vođenje evidencije naučnika i istraživača sa područja Kantona i evidencija lica izabranih u naučno-nastavna i saradnička zvanja, koji sudjeluju u naučnoistraživačkim i istraživačkorazvojnim projektima, vrši nadzor nad primjenom odredbi zakona koje uređuju naučnoistraživačku djelatnost; obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za nauku Kantona Sarajevo i drugi poslovi iz nadležnosti sektora u skladu sa zakonom i drugim propisima.