Skip to main content
Please wait...

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

    U Sektoru za finansijsko-računovodstvene poslove obavljaju se stručno – operativni i računovodstveno – materijalni i administrativno tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti, koji se odnose, a ne ograničavaju se na: poslove planiranja i izrade budžeta Ministarstva i ustanova u nadležnosti ministarstva u cilju osiguravanja sredstava za realiziranje nastavne, naučnonastavne, umjetničke, umjetničkonastavne i naučnoistraživačke djelatnosti na visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi, praćenja izvršenja budžeta Ministarstva i ustanova u nadležnosti Ministarstva, priprema i izrađuje kriterije za raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje visokoškolske ustanove kao javne ustanove, poslove vezane za finansiranje broja kandidata domaćih i stranih studenata koji će se finansirati iz budžeta Kantona; poslovi praćenja obaveza organizacionih jedinica Univerziteta u pravnom prometu sa trećim licima u okviru ograničenja i odobrenih sredstava budžeta, koja se vode na njihovom potrošačkom mjestu u budžetu i u skladu sa usvojenim finansijskim planom Univerziteta; poslovi vezani za finansiranje rada Univerziteta u Sarajevu i djelatnosti Studentskog centra Sarajevo, a odnose se na finansijsko poslovanje, budžetski zahtjev Univerziteta i kriterije za dodjelu sredstava, finansijsku podršku internacionalizaciji i povezivanju visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada sa privredom, shodno odredbama zakona kojim je uređena oblast visokog obrazovanja, nadzora nad finansijskim poslovanjem; i drugi poslovi iz nadležnosti sektora u skladu sa zakonom i drugim propisima.