Skip to main content
Please wait...

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

  U Sektoru za finansijsko-računovodstvene poslove obavljaju se stručno – operativni i računovodstveno – materijalni i administrativno tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti, koji se odnose, a ne ograničavaju se na: poslove planiranja i izrade budžeta Ministarstva i ustanova u nadležnosti ministarstva u cilju osiguravanja sredstava za realiziranje nastavne, naučnonastavne, umjetničke, umjetničkonastavne i naučnoistraživačke djelatnosti na visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi, praćenja izvršenja budžeta Ministarstva i ustanova u nadležnosti Ministarstva, priprema i izrađuje kriterije za raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje visokoškolske ustanove kao javne ustanove, poslove vezane za finansiranje broja kandidata domaćih i stranih studenata koji će se finansirati iz budžeta Kantona; poslovi praćenja obaveza organizacionih jedinica Univerziteta u pravnom prometu sa trećim licima u okviru ograničenja i odobrenih sredstava budžeta, koja se vode na njihovom potrošačkom mjestu u budžetu i u skladu sa usvojenim finansijskim planom Univerziteta; poslovi vezani za finansiranje rada Univerziteta u Sarajevu i djelatnosti Studentskog centra Sarajevo, a odnose se na finansijsko poslovanje, budžetski zahtjev Univerziteta i kriterije za dodjelu sredstava, finansijsku podršku internacionalizaciji i povezivanju visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada sa privredom, shodno odredbama zakona kojim je uređena oblast visokog obrazovanja, nadzora nad finansijskim poslovanjem; i drugi poslovi iz nadležnosti sektora u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  Ministarstvo

  Ministarstvo

  Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

  Telefon: +387(0)33 562-029
  Fax: 387(0)33 562-031
  info@mon.ks.gov.ba


  MINISTRICA

  Aleksandra Nikolić
  Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


  SEKRETAR MINISTARSTVA

  Belma Trajkov
  Telefon: +387(0)33 562-028


  VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  nINA tIRIĆ
  Telefon: +387(0)33 562-130

  Sektor za visoko obrazovanje

  Sektor za visoko obrazovanje
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Azra Ivazović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

  Adisa Hota
  Telefon:+387 (0) 33 562–132
  adisa.hota@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

  Elmedina Pandžić
  Telefon:+387 (0) 33 562–186

  Sektor za nauku

  Sektor za nauku
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Mr.sci. Azemina Njuhović
  Telefon:+387(0)33 562-069
  azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

  Mr. Marina Cicović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


  Elma Kudić
  Telefon:+387(0)33 562-278
  elma.kudic@mon.ks.gov.ba

  Sektor za mlade

  Sektor za mlade
  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

  Jelena Šantić Stefanoska
  Telefon:387(0)33 562-205


  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

  Melisa Hajdarović-Marinković
  Telefon:387(0)33 562-205

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
  POMOĆNIK MINISTRICE

  Nihad Šeta,dipl.ecc
  Telefon:+387 (0)33 562-259
  nihad.seta@mon.ks.gov.ba