Skip to main content
Please wait...

Propisi

Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine  63/20 (124.88 KB)
Odluka Komisije o standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata u postupku izbora kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača Odluka (63.71 KB)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/14 (198.53 KB)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa  23/21 (148.09 KB) , 52/21 (105.17 KB) , 32/22 (106.35 KB)
Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu novčanih sredstava putem transfera pojedincima  Odluka (200.29 KB)
Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma  Odluka (65.58 KB)
Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku računovodstvenih usluga za potrebe Ministarstva Odluka (103.78 KB)
Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku vode za piće za potrebe Ministarstva Odluka.pdf (106.32 KB)
Poslovnik o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača Poslovnik.pdf (100.19 KB)
Poslovnik o radu Skupštine Kantona Sarajevo 41/12 (215.19 KB) , 15/13 (57.4 KB) , 47/13 (44.54 KB) , 47/15 (58.38 KB) , 48/16 (53.8 KB) , 9/20 (303.99 KB) , 14/20 (307 KB)
Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo  4/16 (142.53 KB) , 36/16 (800.56 KB) , 43/20 (105.85 KB) , 10/21 (107.81 KB)
Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta/proračuna u Federaciji BiH  69/14 (254.99 KB) , 14/15 (106.21 KB) , 4/16 (323.49 KB) , 19/18 (107.02 KB) , 3/21 (6.16 MB)
Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo  45/22 (1014.98 KB)
Rješenje o imenovanju menadžera integriteta  Rjesenje (77.06 KB)
Rješenje o imenovanju ovlaštenog lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije  Rjesenje (82.72 KB)
Strategija prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023.godina Strategija (3.63 MB)
Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo  Uputstvo (893.88 KB)
Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje studenata Uputstvo (244.27 KB) , Zahtjev (147.43 KB) , Zahtjev za odjavu (146.14 KB)
Zakon o Budžetu Kantona Sarajevo i Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine  47/08 (243.21 KB) , 101/16 (157.71 KB)
Zakon o upravnim sporovima  9/05 (230.05 KB)

Ustav

Ustav Kantona Sarajevo  1/96 (194.24 KB) , 6/13 (104.1 KB) , 31/17 (63.11 KB)

Zakon

Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 59/07 (242.74 KB) , 59/09 (162.24 KB)
Okvirni zakon o visokom obrazovanju 59/07 (203.99 KB) , 59/09 (162.24 KB)
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Uredba (1.62 MB)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo  31/16 (99.59 KB) , 45/19 (43.18 KB)
Zakon o finansijsom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine  38/16 (234.52 KB)
Zakon o javnim nabavkama  39/14 (629.52 KB) , 59/22 (252.65 KB)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/03 (51.88 KB) , 34/03 (122.21 KB) , 65/13 (145.04 KB)
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo  40/22 (324.45 KB)
Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 36/10 (99.54 KB)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH  49/05 (157.01 KB) , 103/21 (107.18 KB)
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 (110.55 KB)
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  35/05 (368.41 KB)
Zakon o prevenciji i spriječavanju korupcije u Kantonu Sarajevo  35/22 (161.79 KB)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 9/2000 (158.58 KB)
Zakon o radu u Kantonu Sarajevo  19/00 (135.69 KB)
Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Fedearciji Bosne i Hercegovine  32/17 (195.02 KB)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine  32/01 (66.88 KB) , 48/11 (52.54 KB)
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 (773.3 KB)
Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine  26/16 (134.01 KB) , 3/20 (104.17 KB)
Zakon o udruženjima i fondacijama  45/02 (163.27 KB)
Zakon o upravnom postupku  2/98 (307.99 KB) , 48/99 (107.3 KB) , 61/22 (111.39 KB)
Zakon o ustanovama  6/92, 8/93 i 13/94 (87.67 KB)
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/22 (913.93 KB)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo  36/14 (39.97 KB) , 37/14 - Ispravka (29.57 KB)
Zakon o zabrani diskriminacije  59/09 (151.47 KB) , 66/16 (118.99 KB)
Zakon o zaštiti ličnih podataka  49/06 (148.87 KB) , 76/11 (124.09 KB) , 89/11 (105.16 KB)
Zakon o zaštiti na radu  79/20 (420.3 KB)
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Zakon (229.97 KB)

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba