Skip to main content
Please wait...

Propisi

Odluka Komisije o standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata u postupku izbora kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača Odluka (63.71 KB)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/14 (198.53 KB)
Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu novčanih sredstava putem transfera pojedincima  Odluka (200.29 KB)
Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku računovodstvenih usluga za potrebe Ministarstva Odluka (103.78 KB)
Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku vode za piće za potrebe Ministarstva Odluka.pdf (106.32 KB)
Poslovnik o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača Poslovnik.pdf (100.19 KB)
Strategija prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023.godina Strategija (3.63 MB)
Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje studenata Uputstvo (244.27 KB) , Zahtjev (147.43 KB) , Zahtjev za odjavu (146.14 KB)

Zakon

Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji Okvirni zakon (242.74 KB)
Okvirni zakon o visokom obrazovanju 59/07 (203.99 KB)
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 36/10 (99.54 KB)
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 (107.25 KB) , 26/16 (110.55 KB)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 9/2000 (158.58 KB)
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 (274.89 KB) , 35/20 (80.47 KB) , 40/20 (188.83 KB) , 39/21 (532.55 KB)
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo'

Uredba

Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 (695.76 KB)

Odluka ili rješenje

Odluka kojom se isplaćuju novčana sredstva mentoru i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Odluka (101.38 KB)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o dopuni odluke 27-01/2-11-4226/21 od 15.02.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 (60.02 KB)
Odluka o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o isplati novčane naknade članovima Radne grupe Odluka (117.28 KB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o izmjenama odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 (70.51 KB)
Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo Odluka (73.26 KB)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu novčanih sredstava putem transfera pojedincima ODLUKA.pdf (246.1 KB)
Odluka o osnivanju Savjeta za nauku 'Službene novine Kantona Sarajevo' Odluka (1.05 MB)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - dobavljena i pročišćena voda Odluka (71.17 KB)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - štampane knjige Odluka (68.92 KB)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- kancelarijske mašine, oprema i potrepštine Odluka (72.18 KB)
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Rješenje o imenovanju Ekspertne komisije radi razmatranja zahtjeva "Verlab" d.o.o. Sarajevo i davanja strčnog mišljenja o usklađenosti elaborata sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Rjesenje (146.5 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača Rješenje (136.12 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača Rješenje (117.2 KB)
Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za Visoko obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Rješenje o imenovanju Radne grupe za provođenje analize i davanja stručnog mišljenja o uspostavljenim bazama podataka/registrima naučnoistraživačke djelatnosti na području kantona Sarajevo Radna grupa (157.27 KB)
Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Komisije za provođenje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti mladih iz Budžeta Kantona Sarajevo Rjesenje (81.38 KB)
Rješenje o ovlaštenju zaposlenika za vršenje unosa podataka u Registar transfera Odluka ili rješenje (72.38 KB)
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 (97.04 KB)

Pravilnik

Pravilnik kojim se uređuje formiranje Komisije za provođenje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti mladih iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Pravilnik (232.52 KB)
Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba