Skip to main content
Please wait...

Sektor za visoko obrazovanje

Kontakt

POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon
+387(0)33 562-186
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba

STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon
+387 (0) 33 562–186
adisa.hota@mon.ks.gov.ba

STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon
+387 (0) 33 562–186

U Sektoru za visoko obrazovanje obavljaju se poslovi osnovne djelatnosti i to: upravnog rješevanja, upravno – nadzorni poslovi, normativno – pravni, studijsko - analitički poslovi, stručno - operativni i informaciono – dokumentacioni poslovi osnovne djelatnosti i administrativno tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti,  i ti poslovi obuhvataju, a ne ograničavaju se na: provjeru ispunjavanja uslova za početak rada i daljnji rad visokoškolske ustanove i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom; donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada visokoškolske ustanove; zatim donošenje rješenja kojim se nalaže otklanjanje nedostataka u radu visokoškolske ustanove; donošenje rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti visokoškolskoj ustanovi u slučaju neispunjavanja uslova za njen rad; praćenje rezultata postupka sticanja vanjske ocjene kvaliteta; donošenje propisa o sadržaju, postupku upisa i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova; vođenje odgovorajućih registara utvrđenih zakonom kojim je uređena oblast visokog obrazovanja; vršenje nadzora nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove u oblasti visokog obrazovanja u skladu sa zakonom; razmatranje inicijalnih prijedloga visokoškolske ustanove kao javne ustanove; predlaganje Vladi Kantona Sarajevo broja i strukture studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija odnosno integrisanog studija; poslovi podsticanja mobilnosti studenata i akademskog osoblja u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja i na međunarodnom nivou; propisivanje sadržaja javnih isprava koje izdaje licencirana i akreditovana visokoškolska ustanova u skladu sa zakonom; predlaganje kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje visokoškolske ustanove kao javne ustanove; donošenje odluka o statusnim promjenama u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju; provjeravanje ispunjenosti uslova i davanje prethodne saglasnosti za uvođenje i realizaciju novih studijskih programa u skladu sa važećim propisima koji se realizuju u okviru visokoškolske ustanove ili u saradnji sa drugom visokoškolskom ustanovom/organizacionom jedinicom; i drugi poslovi utvrđeni zakonom.