Skip to main content
Please wait...

Sektor za visoko obrazovanje

  U Sektoru za visoko obrazovanje obavljaju se poslovi osnovne djelatnosti i to: upravnog rješevanja, upravno – nadzorni poslovi, normativno – pravni, studijsko - analitički poslovi, stručno - operativni i informaciono – dokumentacioni poslovi osnovne djelatnosti i administrativno tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti,  i ti poslovi obuhvataju, a ne ograničavaju se na: provjeru ispunjavanja uslova za početak rada i daljnji rad visokoškolske ustanove i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom; donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada visokoškolske ustanove; zatim donošenje rješenja kojim se nalaže otklanjanje nedostataka u radu visokoškolske ustanove; donošenje rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti visokoškolskoj ustanovi u slučaju neispunjavanja uslova za njen rad; praćenje rezultata postupka sticanja vanjske ocjene kvaliteta; donošenje propisa o sadržaju, postupku upisa i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova; vođenje odgovorajućih registara utvrđenih zakonom kojim je uređena oblast visokog obrazovanja; vršenje nadzora nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove u oblasti visokog obrazovanja u skladu sa zakonom; razmatranje inicijalnih prijedloga visokoškolske ustanove kao javne ustanove; predlaganje Vladi Kantona Sarajevo broja i strukture studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija odnosno integrisanog studija; poslovi podsticanja mobilnosti studenata i akademskog osoblja u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja i na međunarodnom nivou; propisivanje sadržaja javnih isprava koje izdaje licencirana i akreditovana visokoškolska ustanova u skladu sa zakonom; predlaganje kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje visokoškolske ustanove kao javne ustanove; donošenje odluka o statusnim promjenama u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju; provjeravanje ispunjenosti uslova i davanje prethodne saglasnosti za uvođenje i realizaciju novih studijskih programa u skladu sa važećim propisima koji se realizuju u okviru visokoškolske ustanove ili u saradnji sa drugom visokoškolskom ustanovom/organizacionom jedinicom; i drugi poslovi utvrđeni zakonom.

  Ministarstvo

  Ministarstvo

  Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

  Telefon: +387(0)33 562-029
  Fax: 387(0)33 562-031
  info@mon.ks.gov.ba


  MINISTRICA

  Aleksandra Nikolić
  Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


  SEKRETAR MINISTARSTVA

  Belma Trajkov
  Telefon: +387(0)33 562-028


  VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  nINA tIRIĆ
  Telefon: +387(0)33 562-130

  Sektor za visoko obrazovanje

  Sektor za visoko obrazovanje
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Azra Ivazović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

  Adisa Hota
  Telefon:+387 (0) 33 562–132
  adisa.hota@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

  Elmedina Pandžić
  Telefon:+387 (0) 33 562–186

  Sektor za nauku

  Sektor za nauku
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Mr.sci. Azemina Njuhović
  Telefon:+387(0)33 562-069
  azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

  Mr. Marina Cicović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


  Elma Kudić
  Telefon:+387(0)33 562-278
  elma.kudic@mon.ks.gov.ba

  Sektor za mlade

  Sektor za mlade
  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

  Jelena Šantić Stefanoska
  Telefon:387(0)33 562-205


  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

  Melisa Hajdarović-Marinković
  Telefon:387(0)33 562-205

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
  POMOĆNIK MINISTRICE

  Nihad Šeta,dipl.ecc
  Telefon:+387 (0)33 562-259
  nihad.seta@mon.ks.gov.ba