Skip to main content
Please wait...

POZIV ZA PRIJEVU UČESNIKA NA ISTRAŽIVAČKI GRANT ZA MLADE - PUTEVI SVILE

Datum

Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu je pokrenula 3. izdanje Istraživačkog granta za mlade Putevi svile - jačanje kapaciteta i doprinosa mladih istraživača inicijativi Putevi svile, koje se organizuju u okviru UNESCO-ovog programa Putevi svile i uz podršku Nacionalne komisije za UNESCO Narodne Republike Kine.

Grant ima za cilj da mobilište mlade istraživače za dalje proučavanje zajedničkog naslijeđa i duha Puteva svile dodjeljivanjem 12 grantova mladima do 35 godina starosti. Kandidati se pozivaju da se bave oblastima studija koje se odnose na zajedničko naslijeđe i pluralne identitete koji su se razvijali stoljećima putem zajedničkog djelovanja duž Puteva svile.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijave mogu se naći na web stranici granta http://en.unesco.org/silkroad/youthgrant.

Poziv za dostavljanja prijava bit će otvoren do 31. maja 2023. godine.

Prilog Veličina
Akt Ministarstva civilnih poslova BiH (146.39 KB) 146.39 KB
Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTAR

Pavle Krstić

Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Nina Tirić
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba