Skip to main content
Please wait...

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo

Datum

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13 ) i člana 6. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/14), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO

Izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo se vrši za sljedeće pozicije: a) predsjednik – predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade; b) član – predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade; c) član – predstavnik Univerziteta u Sarajevu; d) dva člana – predstavnika zaposlenika JU „Studentski centar“ Sarajevo.

Predsjednika i članove Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo. Za predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba