Skip to main content
Please wait...

Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata

Datum

Na osnovu člana 8. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju  namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, broj: 02-04-21805-16/21 od  20.5.2021. godine,

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava javnost o objavi „Javnog poziva za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“.

Na službenoj web stranici  Ministarstva ( http://mon.ks.gov.ba ) objavljeni su potpuni tekst Javnog poziva za prijavu aplikanata, a prijavni obrasci za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom se preuzimaju putem linka: https://nir.ks.gov.ba/index.php/nir/obrasci

Prijave se podnose u roku od 20 (dvadeset) dana, od dana objavljivanja istog na službenoj stranici.

Prijave sa traženom dokumentacijom se moraju dostaviti na dva načina najkasnije do 15.6.2021.godine.

Elektronskim putem, kroz online sistem koji je dostupan putem web adrese:

http://nir.ks.gov.ba

Pismenim putem, lično ili poštom na adresu, sa svim originalnim dokumentima (ili ovjerenim fotokopijama):

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Ulica Reisa Džemaludina Čauševića br, 1

„Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu – PROGRAM: [broj programa na koji se aplicira]“,

uz naznaku (Ne otvaraj – otvara Komisija)

Ukoliko jedan od načina dostave izostane, prijave će se smatrati nepotpunim.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sektoru za nauku, kontakt telefon: 033 562 069.                                                                                                   

Prilog Veličina
1.%20JAVNI%20POZIV.pdf (389.75 KB) 389.75 KB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba