Skip to main content
Please wait...

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH/UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNIH PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Datum
Prilog Veličina
Tekst%20Javnog%20poziva_2022_0.pdf (692.81 KB) 692.81 KB
2022__NP1.1%20Projektni%20prijedlog_2.doc (273 KB) 273 KB
2022_NP1.1%20P1_Bud%C5%BEet%20projekta_3.xlsx (31.21 KB) 31.21 KB
2022_NP1.1%20P2_Biografije%20i%20bibliografije_2.doc (46 KB) 46 KB
2022_NP1.1%20P3_Lista%20Recenzenata_2.docx (17.01 KB) 17.01 KB
2022_NP1.1%20P4_Saopstenje_2.doc (42.5 KB) 42.5 KB
2022_NP1.1%20P5_Kontrolni%20obrazac_2.docx (20.08 KB) 20.08 KB
2022_NP1.2_Administrativni%20podaci_2.doc (137.5 KB) 137.5 KB
2022_NP1.3-A%20Izjava%201_2.doc (40 KB) 40 KB
2022_NP1.3-B%20Izjava%202_2.doc (38 KB) 38 KB
2022_B.2.1_A_Izdavanje%20knjiga_monografija_3.doc (142.5 KB) 142.5 KB
2022_B.2.1_B_Prevo%C4%91enje%20knjiga_3.doc (141.5 KB) 141.5 KB
2022_B.2.2-A_Izdavanje%20nau%C4%8Dnih%20%C4%8Dasopisa_3.doc (144 KB) 144 KB
2022_B.2.2-B_%C4%8Clanarine%20u%20me%C4%91.org%20i%20tijelima_3.doc (140.5 KB) 140.5 KB
2022__B.2.3_%20Prijedlog%20programa_3.doc (230 KB) 230 KB
2022_B.3-A_Organizacija%20doga%C4%91aja_3.doc (150 KB) 150 KB
2022_B.3-B_U%C4%8De%C5%A1%C4%87e%20na%20konferencijama_3.doc (149.5 KB) 149.5 KB
2022_B.3-C_Objavljivanje%20nau%C4%8Dnih%20radova_3.doc (145 KB) 145 KB
2022_%20B.4_Ja%C4%8Danje%20kapaciteta%20za%20apliciranje%20na%20istra%C5%BEiva%C4%8Dke%20EU%20fondove_3.doc (149 KB) 149 KB
Program B.1.-Preliminarna_lista_0.pdf (360.31 KB) 360.31 KB
Program B.2.-Preliminarna_lista_0.pdf (356.05 KB) 356.05 KB
Program B.3.-Preliminarna_lista_0.pdf (500.13 KB) 500.13 KB
Program B.4.-Preliminarna_lista_0.pdf (191.13 KB) 191.13 KB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba