Skip to main content
Please wait...

53. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo – poziv medijima sa dnevnim redom

Datum

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će 53. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana u srijedu, 06.07.2022. godine, s početkom u 10:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/64726

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i na Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu nadogradnje diplomatsko-konzularnog predstavništva objekta A-6 u ulici Zmaja od Bosne, Sarajevo

6, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Serhatlić Seada sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21)

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kahriman Muje sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21)

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Juzbašić Neđada sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21)

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama označenim kao k.č. br. 848 i k.č. br. 847 k.o. Sarajevo VIII, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 78, k.č. br. 43, k.č. br. 73 i k.č. br. 32 k.o. SP Sarajevo Mahala CXXIX, na Grad Sarajevo bez naknade

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva Kantona Sarajevo u korist sticaoca Općine Ilidža, bez naknade

11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4, Sarajevo, između Vlade Kantona Sarajevo koju zastupa Premijer Kantona Sarajevo i Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, koju zastupa direktor, na jednoj stani, i Caritas Bosne i Hercegovine, koga zastupa advokat Jančik August iz Sarajeva, ul. Maršala Tita br. 6, na drugoj strani

13. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

16. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu

17. Izvještaj o radu za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01 - 31.12.2021. godine Javne ustanove “Fond memorijala Kantona Sarajevo”

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu

- Informacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o rješavanju problematike u vodozaštitnoj zoni izvorišta “Sarajevsko polje” broj: 07-05-21-16909/22 od 19.04.2022. godine

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Služba za protokol i press KS

 

Trajno
Standardno