Skip to main content
Please wait...

Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo – poziv medijima

Datum

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana sutra /srijeda/, 08.02.2023. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina br. 1/I, s početkom u 09:00 sati.

Materijali za sjednicu su dostupni na https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/65265

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2023. godinu

4. Prijedlog odluke o razrješenju premijera KS

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za puteve KS za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju KS, s jedne strane, i Tucaković Ilijaza, s druge strane, u svrhu izgradnje "IX transverzale" - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine KS“, broj: 18/21)

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za puteve KS za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju KS, s jedne strane i Tucaković Iljaza, s druge strane, u svrhu izgradnje "IX transverzale" – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 18/21 i 5/23)

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za puteve KS za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenih objekata radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju KS, s jedne strane, i „Bosnaplast“ d.o.o. Sarajevo, s druge strane, u svrhu izgradnje "IX transverzale" – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 18/21 i 5/23)

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog stambenog objekta, štale, sušnice i plastenika, sve izgrađeno na k.č 173, 174/1 i k.č 174/3, K.O. Kobilja Glava, između Direkcije za puteve KS i Zavoda za izgradnju KS, s jedne strane, i Sivac Saliha, s druge strane, u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 18/21), radi rušenja u svrhu izgradnje saobraćajnice "I transverzale", tunel Kobilja Glava

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. broj 22 gradilište k.o. SP_Sarajevo Mahala LXVIII, što po novom premjeru odgovara k.č. broj 2386/1 k.o. Sarajevo V, između Zavoda za izgradnju KS, s jedne strane, i Univerziteta u Sarajevu, s druge strane

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje KS“ Sarajevo za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje KS“ Sarajevo za 2023. godinu

11. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ROSULJE” Vogošća

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole pod nazivom - Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo – QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Poslovne zgrade KJP Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo, koji zaključuju Ministarstvo saobraćaja KS i KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo.

Služba za protokol i press KS

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba