Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 109. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-50557/20

Sarajevo, 21.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

109. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak 22.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08,45 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Vlade

1. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godine za budžetske korisnike JU OŠ „Alija Nametak” i JU „Četvrta osnovna škola” Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, JU OŠ „Meša Selimović“, JU OŠ „Aleksa Šantić“, JU OŠ „Saburina“, JU OŠ „Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković“, JU „Srednja zubotehnička škola“, JU Srednjoškolski centar Hadžići, JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“ i JU „Djeca Sarajeva“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: JU Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo, JU OŠ „Osman Nakaš“, JU OŠ „Behaudin Selmanović“, JU OŠ „Džemaludin Čaušević“, JU OŠ „Meša Selimović“, JU OŠ „Fatima Gunić“, JU OŠ „Skender Kulenović“, JU OŠ „Ćamil Sijarić“, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“ JU OŠ „Umihana Čuvidina“, JU OŠ „Avdo Smailović“, JU OŠ „Mustafa Busuladžić“, JU OŠ „Aneks“ i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

4. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU Centar „Vladimir Nazor“, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, JU OŠ „Stari Ilijaš“, JU Srednjoškolski centar Hadžići, JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“, JU „Sarajevska filharmonija“, JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti članu Vlade Kantona Sarajevo Jasminu Halebiću da, u skladu sa Odlukom premijera Kantona Sarajevo broj: 02/1-04-43345/20 od 13.11.2020. godine o određivanju privremenog vršioca funkcije ministra privrede Kantona Sarajevo, potpiše akte navedene u Spisku od 18.12.2020. godine Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Neovisnog stručnog tijela Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanje nove tarifne kategorije kupca - “CNG punionice” kao i validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine distributivne cijene CNG – kompresovanog prirodnog gasa za ovu kategoriju kupaca Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

7. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

8. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između Ministarstva finansija i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba