Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 18.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-15048/20 Sarajevo,

29.05.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 

18. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 01.06.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Izvještaj o radu za 2019. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019.godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

3. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenim Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za potpuno oslobađanje roditelja od plaćanja cijene boravka djece u vrtićima Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za mjesec april 2020. godine Izvjestilac: ministar Anis Krivić

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da umanji iznos sufinansiranja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama za mjesec mart 2020. godine Izvjestilac: ministar Anis Krivić

8. Prijedlog Odluke radi davanja saglasnosti policijskom komesaru Ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa osam lica, kao I ugovor o djelu sa sudskim tumačima, radi provođenja kaznenih podataka inostranih organa – kaznenih listova, te davanja saglasnosti za isplate naknade Komisijama Uprave policije MUP – a Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP “TRŽNICE – PIJACE” d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos 4 (četiri) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

11. Finansijski plan i analiza potreba intervetnih nabavki za povećanje zaliha robnih rezervi u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 virusa Izvjestilac: direktorica Pekić Jelena

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

15. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 1. redovne sjednice skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućim uputama Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

16. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. redovne sjednice Skupštine KJKP “Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

17. Prijedlog Zaključka o izuzeću Anisa Krivića ministra obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u radu u predmetu, broj: 11-34-372/20 od 20.02.2020. godine Izvjestilac: ministar Anis Krivić 18. Prijedlog Zaključka o ispravci Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Javne ustanove Treća gimnazija Sarajevo Izvjestilac: ministar Anis Krivić

19. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba