Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 19.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-16429/20 Sarajevo,

02.06.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

19. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 04.06.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice, 27., 28. i 29. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH između Bajrić Alije sa jedne i Kanton Sarajevo koje zastupa Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj Izvjestilac: po ovlaštenju direktora Pašić Sanida

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na notarski obrađen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja između Univerziteta u Sarajevu i Općine Centar Sarajevo u svrhu izgradnje spomen obilježlja „Odred Lasta“ na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička u Sarajevu, na zemljištu označenom kao dio k.č. 40/k.o. Sarajevo IV Izvjestilac: ministar Anis Krivić

4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo koji su sagrađeni na parceli 2400/1 KO Sarajevo novog premjera, pri čemu po starom premjeru odgovaraju parcela broj 26 upisana u zk. ul. broj. 96 K.O. SP_SARAJEVO – MAHALA LXVIII i parcele br. 24, 323, 324, 123, 25, 30, 135, 206, 414, 416, 423, 424, 31, 433, 547, zk. ul. broj 223 K.O. SP_SARAJEVO - MAHALA LXVIII Izvjestilac: ministar Anis Krivić

Iz nadležnosti Vlade: 

5. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo Izvjestilac: v.d. direktor Jasmin Terović 6. Prijedlog Odluke o broju i strukturi studenata/kandidata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija, integrisanog studija, drugog ciklusa studija, stručnog studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini Izvjestilac: ministar Anis Krivić

7. Prijedlog Odluke o opozivu punomoći i davanju saglasnosti za ovlaštenje novom punomoćniku u Skupštini KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajvo Izvjestilac: ministar Draško Jelićić

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo da zaključi ugovor o djelu sa tri lica Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu u trajanju sa dva (2) radnika Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija za zaključivanje ugovora o djelu u trajanju sa jednim (1) radnikom Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Kamerni teatar ' 55, Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu u trajanju sa četiri (4) radnika Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Muzej "Alija Izetbegović" za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima u trajanju sa dva (2) radnika Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Muzej Sarajeva za zaključivanje ugovora o djelu u trajanju sa četiri (4) radnika Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

14. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ“Alija Nametak” Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

15. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, JU „Prva bošnjačka gimnazija“, JU „Srednja zubotehnička škola“, JU Muzej „Alija Izetbegović“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, JU OŠ „Hašim Spahić“, Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet, Kantonalna Javna Ustanova za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

17. Prijedlog Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu na razdjel 24, glava 01, potrošačka jedinica 0001-Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

18. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, broj: 02-04-15045-12/20 od 01.06.2020. godine Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE" Izvjestilac: ministar Hajudin Grabovica

20. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE" Izvjestilac: ministar Hajudin Grabovica

21. Prijedloga Rješenja po žalbi Sprečo Mirsada iz Sarajeva Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

22. Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta kao i provedenim mjerama na zaštiti šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo u 2019. godini Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

23. Informacija o monitoringu kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i izmjeni Ugovora o monotoringu kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

24. Informacija o nabavkama sa UNDP, sa ciljem povlačenja sredstava Izvjestila: premijer Mario Nenadić

25. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima u mjesecu Aprilu 2020. godine Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

26. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba