Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 20. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-19850/20 Sarajevo,

09.06.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 

20. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.06.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15., 16. i 17. redovne i 30. i 31. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 4/16)

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2019. godini Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

3. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti-apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

4. Informacija o realizaciji Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-10778-2/20 od 23.04.2020. godine, sačinjena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

Iz nadležnosti Vlade

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknada po osnovu zaključenih ugovora o djelu Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti kojom se ovlašćuje Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da u svojstvu umješača učestvuju u sudskom sporu broj: 65 0 P 845403 20 Mo Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o monitoringu kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo broj 05-14-8926-U/19 sklopljenog 03.04.2019. godine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

10. Prijedlog Odluke o odobravanju raskidanja Sporazuma o predinvestiranju u imovinsko pravno rješavanje i izgradnju materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne stambene izgradnje na lokalitetu “Centar” Općina Hadžići i Protokola o predinvestiranju u imovinsko-pravno rješavanje i izgradnju materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne stambene izgradnje na lokalitetu “Banovac” Ilijaš, sa aneksima Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos sedam (7) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

12. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate dijela naknade utvrđene Ugovorom o djelu broj: 08-01-14-41406/19 od 20.11.2019. godine primjenom člana 12. stav (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu sa četiri lica i odobrenje sredstava za isplatu naknade Komisijama Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa 6 (šest) izvršilaca Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo za isplatu naknade po zaključenom Ugovoru o djelu Izvjestilac: šef Kabineta Aida Arap

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo u pregovorima za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja Izvjestilac: ministar Anis Krivić

17. Prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu Izvjestilac: ministar Anis Krivić

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampusa Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

19. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampusa Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

20. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 3.vanredne sjednice Skupštine KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanje Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

21. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje konstituirajuće sjednice Skupštine KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo, sa predloženim materijalima po tačkama dnevnog reda Izvjestilac: ministar Adi Kalem

22. Prijedlog Zaključka o usvajanju kapitalnih projekata iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koji se finansiraju iz kreditnih zaduženja Izvjestilac: ministar Anis Krivić

23. Prijedlog Zaključka o izuzeću Anisa Krivića, ministra obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u radu u predmetu, broj: 11-34-372/20 od 20.02.2020. godine Izvjestilac: ministar Anis Krivić

 

                                                                                                                                                         P R E M I J ER

                                                                                                                                                           Mario Nenadić 

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba