Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 41. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-44485/20

Sarajevo, 10.11.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

41. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 12.11.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,15 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 85. i 86. vanredne i 30. i 31. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

3. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine putem neposredne pogodbe sa Društvom za izdavačku i štamparsku djelatnost „Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

5. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-35", izgrađenom u naselju Šip, Općina Cen-tar Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove po-rodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Lojo Gracić Nerkeza i Lojo Džeamsdin, kupci nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3D", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Raščić Enes, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3D", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Kovačević Elvedina i Kovačević Ismir, kupci nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

8. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-35", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Ljevo Admira i Eminović - Ljevo Anisa, kupaci nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Suljanović Edite, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

10. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-35", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Čedić Kemal i Čedić Amila, kupci nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

11. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu “K-35” izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Udruženja Kupujmo i koristi-mo domaće-kvalitetno i proizvedeno u Bosni i Hercegovini, kupac nekretnina Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

12. Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

Iz nadležnosti Vlade

13. Prijedlog Odluke o izboru Banke partnera u provođenju Programa plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela troškova kamate od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Kan-tona Sarajevo Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 Ugovora o koncesiji za istraživanje i ek-sploataciju mineralne sirovine krečnjaka na lokalitetu “Šabanci”, Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

15. Prijedlog Odluke o postojanju javnog interesa Kantona Sarajevo za vršenje geoloških istraživanja na lokalitetu Rafaela Gaona br. 21 – 41, Općina Novi Grad Sarajevo Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na obračun i isplatu naknada uposlenicima Ministarstva zdravst-va za rad u komisijama koje imenuje Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Agić Jasna

17. Prijedlog Odluke o usvajanju ažuriranog Programa utroška sredstava tekućih transfera i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu na pozicijama Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2020. godinu koji je usvojen Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-25031-23/20 od 16.07.2020. godine Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

19. Informacija o broju upisane djece u privatne predškolske ustanove prema Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-33386-4.1/20 od 1.9.2020. godine sa prijedlogom odluke Izvjestilac: ministar Anis Krivić

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za stručno obrazovanje dva pravna zastupnika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za plaćanje usluga obavezne edukacije – certificirani rađunovođa Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

22. Prijedlog Odluke o delegiranju eksperta i zamjenika eksperta u Komisiju za javne nabavke i naknada eksperta za rad u Komisiji Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Javni poziv za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

24. Prijedlog Rješenja o imenovanju Ispitne komisije za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

25. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe broj: 02-04-39624-18/20 od 15.10.2020. godine za pripremu informacije o stanju u oblasti protupožarne zaštite u stambenom sektoru u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

26. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ekspertne radne grupe za planiranje pravnog, finansijskog i administrativnog puta za izgradnju objekta Uprave policije Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

27. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2020. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić 28. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj Budžeta Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2020. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

29. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period maj 2020. do oktobra 2020. godine Izvjestilac: predsjednica komisije Ćatić Ermina

30. Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative “BH Telecoma” d.d. Sarajevo za kupoprodaju zemljišta u vlas-ništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, putem neposredne pogodbe za potrebe izradnje objekta komu-nalne infrastrukture Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Tekst sporazuma o sufinansiranju kapitalnih projekata sporta i ovlaštenja ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da iste potpiše Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

32. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba