Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 44.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-48417/20 Sarajevo,

01.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

44. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 03.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 42. redovne i 92., 95., 96. i 97. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo Izvjestilac: ministar Adi Kalem

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti članu Vlade Kantona Sarajevo, ministru Jasminu Halebiću, za potpisivanje akata navedenih u Spisku od 30.11.2020. godine Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za formiranje Komisije za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu za dostavljanje prijava po osnovu programa “Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva u svrhu zapošljavanja” Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić 

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Vjetroelektrane “Ivan Sedlo Hadžići”, 12 vjetroagregata po 2,1 MW instalisane snage, broj: 02-18-22832/18 od 23.05.2018. godine Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

6. Izvještaj o radu od 22.10.2020. godine Komisije za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine sa spiskovima prihvaćenih i odbijenih prigovora Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

7. Prijedlog Odluke o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine poslovnim subjektima čiji su prigovori prihvaćeni Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

8. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike JU OŠ “Alija Nametak” i JU “Srednja škola primjenjenih umjetnosti Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

9. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, JU OŠ “Fatima Gunić”, JU OŠ “Umihana Čuvidina” i JU “Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje” Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike i to: JU OŠ “Isak Samokovlija”, JU OŠ “Vladislav Skarić”, JU OŠ ”Hasan Kikić”, JU OŠ “Hamdija Kreševljaković”, JU “Prva gimnazija”, JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Univerzitet u Sarajevu – Prirodno- matematički fakultet i JU “Djeca Sarajeva" Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom (COVID-19) Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

13. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Završni izvještaj o završetku Projekta formiranja odjela pedijatrije JU Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš” Izvjestilac: privremeni izvršilac funkcije ministra Agić Jasna

14. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između Ministarstva saobraćaja i Službe za protokol i press Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

15. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstva kulture i sporta Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj:02-04-47441-24/20 od 26.11.2020. godine Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

17. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba