Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 48. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-50658/20 Sarajevo,

22.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

48. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 24.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 45. i 46 redovne i 106., 107. i 108. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

3. Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekret-nine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Alađuz Nizame, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

5. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekret-nine u stambenom objektu "3A", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Smajlović Muhamed, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekret-nina-stana i garaže u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između: Kantonalni stambeni fond Sarajevo, prodavca i Kadrić Džana, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekret-nina u stambenom-poslovnom objektu Niz B, lamela B1, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između: Kantonalni stambeni fond Sarajevo, prodavac i “TI – TERMOENERGETSKI INŽINJE-RING” d.o.o Sarajevo, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

8. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2023. godine Izvjestilac: direktor Jasmin Terović

Iz nadležnosti Vlade

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Vjetroelektrane „Ivan Sedlo Hadžići”, 12 vjetroagregata po 2,1 MW instalisane snage broj: 02-18-22832/18 od 23.05.2018 godine Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

10. Prijedlog Odluke o odobravanju nabavke medicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a u okviru kreditnih sredstava odobrenih kod Razvojne banke Federacije BiH u 2019. godini Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Agić Jasna

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknada po osnovu Rješenja o imenovanju stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interrventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška namjenskih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2021. godine Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za plaćanje naknade medijatoru i disciplinskoj komisiji za rad u discpilinskom postupku Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje i rad organizatora za obrazovanje odraslih – Centar za obrazovanje odraslih "Akademija Brezar" Izvjestilac: ministar Anis Krivić

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/20 i 46/20), a u vezi isplate naknada članovima Komisije za tumačenje kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Anis Krivić

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, a u vezi isplate naknada članovima Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja koje je imenovala Vlada Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Anis Krivić

18. Prijedlog Odluke o izuzeću primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, a u vezi isplate naknada članovima Komisije za razmatranje zahtjeva i Elaborata, te davanje stručnog mišljenja o društvenoj opravdanosti osnivanja Organizatora obrazovanja odraslih – Ustanove za obrazovanje odraslih: „Akademija Brezar“, imenovane na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15 i 40/20) Izvjestilac: ministar Anis Krivić

19. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Komisije za javno-privatno partnerstvo za 2019. godinu Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministar Jasmin Halebić

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u 2021. godini može zaključivati ugovore o djelu sa osam lica, i to: - 2 (dva) lica sa VSS, - 6 (šest) lica sa SSS Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

21. Prijedlog Programa rada za izradu Plana zaštite od požara Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Jasmin Terović

22. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Kantona Sarajevo za sastav Komisije za evropske integracije u Sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Koordinatorice za evropske integracije ispred Kantona Sarajevo i Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Koordinatorice za TAIEX instrument pristupne pomoći ispred Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

23. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe broj: 02-04-48417-12/20 od 10.12.2020.godine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

24. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo u vezi provođenja aktivnosti na potpisivanju Kolektivnog ugovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

25. Prijedlog Zaključka o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za podnošenje Unilateralne deklaracije Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Rektoratu Univerziteta u Sarajevu za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Službi za međunarodnu saradnju i samostalni referent-obezbjeđenje u Direkciji za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Anis Krivić

27. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 8. sjednice Skupštine KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada 28. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje VIII sjednice Skupštine KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

29. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-49132-18.1/20 od 08.12.2020. godine Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

30. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba