Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 49. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum
Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)   S A Z I V A M   49. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 04.11.2021. godine, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem   D N E V N I   R E D   Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 46. i 47. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).   Iz nadležnosti Skupštine   1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori 2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Izvjestilac: ministar Davor Čičić 3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Izvjestilac: ministar Davor Čičić 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone Izvjestilac: ministar Davor Čičić 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja 6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja 7. Cjelovita informacija o stanju u oblasti protivpožarne zaštite u stambenom sektoru u Kantonu Sarajevo” Izvjestilac: koordinator Radne grupe Zahid Pita Iz nadležnosti Vlade 8. Prijedlog Uredbe o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o sufinansiranju projekta Općine Vogošća "Dogradnja i nadziđivanje upravne zgrade Kulturno sportskog centra Vogošća - "Jasmin Isanović Žuti" u Vogošći" i ovlaštenja ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da isti potpiše Izvjestilac: ministar Samir Avdić 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu tri (3) radna mjesta državnih službenika u Ministarstvu kulture i sporta na neodređeno vrijeme   Izvjestilac: ministar Samir Avdić 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnsosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Fahir Halilović 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prodaju amortizovanih stalnih sredstava Kantona Sarajevo (3) tri motorna vozila Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević 13. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2021. godine Izvjestilac: ministar Davor Čičić 14. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2021. godine Izvjestilac: ministar Davor Čičić 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti i prijedlog Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU “Apoteke Sarajevo” i prijedlog Rješenja o imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora JU “ Apoteke Sarajevo” Izvjestilac: ministar Haris Vranić 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona  Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Haris Vranić 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, 1 (jednog) člana i 1 (jednog) v.d. člana Nadzornog odbora Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Izvjestilac: ministar Haris Vranić 21. Prijedlog Zaključka o prihvatanju teksta Pravnog mišljenja u formi i sa sadržajem prihvatljivim za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), a u skladu sa Odlomkom 5.03 (c) Ugovora o zajmu između EBRD – a i Bosne i Hercegovine od 29.10.2020. godine za Projekat Javni prijevoz Sarajevo Dio 3 Izvjestilac: ministar Davor Čičić 22. Prijedlog Zaključka o produženju važenja Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, usvojenih Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31997-5/21 od 26.08.2021. godine, broj: 02-04-33737-3/21 od 09.09.2021. godine, broj: 02-04-34964-23/21 od 23.09.2021. godine, broj: 02-04-36903-5/21 od 07.10.2021. godine i broj: 02-04-38556-24/21 od 21.10.2021. godine kao mjera na području Kantona Sarajevo u borbi protiv pandemije Covid - 19 Izvjestilac: ministar Haris Vranić 23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-18702-13/21 od 22.04.2021. godine Izvjestilac: ministar Admir Katica 24. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata poziv za održavanje 2. (druge) sjednice Skupštine KJKP “ GRAS” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Adnan Šteta 25. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata poziv za održavanje 8. (osme) sjednice Skupštine KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović 26. Informacija o angažovanju dodatnih vozila u javnom linijskom prijevozu putnika zbog ugroženosti obavljanja komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Adnan Šteta 27. Informacija o nadogradnji OWIS sistema u cilju uspostave e-sjednica Vlade Kantona Sarajevo i kreiranja elektronske baze materijala sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Dino Šehović 28. Aktuelna pitanja: 28.1.Obavijesti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a u vezi sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-37843-25/21 od 14.10.2021. godine, i to: ━ Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0162784 20 od 12.07.2021. godine o neprovođenju istrage protiv Hamzić Mirsada ━ Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0162782 20 od 25.10.2021. godine o neprovođenju istrage protiv Duraković Fahrudina ━ Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0161654 20 od 27.07.2021. godine o obustavi istrage prema Bekim Sadiku ━ Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0161443 20 od 02.07.2021. godine o neprovođenju istrage protiv Muhović Samira ━ Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0161294 20 od 15.06.2021. godine o obustavi istrage protiv Šahinović Suada   P R E M I J E R Edin Forto

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba