Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 53. sjednice Vlade KS

Datum

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M 53. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.12.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine 1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori 2.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća            „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

Iz nadležnosti Vlade 3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera           utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu za Ministarstvo za odgoj i           obrazovanje Izvjestilac: ministrica  Naida Hota-Muminović 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina preraspodjele     sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu broj: 02-04-13850-8/20 od 28.05.2020 godine Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić 5. Prijedlog odluke o usvajanju izmijenjenog Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih   transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo   Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović 6. Prijedlog odluke o dozvoljavanju preknjižavanja izvršenih uplata doprinosa za PIO i           zdravstveno osiguranje zaposlenika “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o uređenju međusobnih     odnosa i finansiranju naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade za  uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju višestambenog objekta u općini Hadžići, naselje Tarčin Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović 8. Prijedlog odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu Izvjestilac: ministar Adnan Delić 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem šest osoba u radni odnos na neodređeno vrijeme  u J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme dva doktora medicine, dvije radnice na održavanju higijene i jedne medicinske sestre u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Haris Vranić 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 41 radnika u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme dva radnika u J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo i to: jedan doktor specijalista medicinske biohemije i jedan doktor opće medicine Izvjestilac: ministar Haris Vranić 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za  jednog radnika u JU “Apoteke Sarajevo” Izvjestilac: ministar Haris Vranić 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 12 radnika u Zavodu zdravstvenog osiguranja  Kantona Sarajevo   Izvjestilac: ministar Haris Vranić 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme  pet radnika u J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić 16. Prijedlog odluke o dopuni Projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije JU Dom zdravlja       Kantona Sarajevo koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Federacije BiH iz 2019. godine   Izvjestilac: ministar Haris Vranić 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) i (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20, 46/20 i 12/21) radi isplate ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja studijske posjete od strane Inspektorata rada iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije Izvjestilac: direktor Fahir Halilović 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1)  Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20, 46/20 i 12/21) radi isplate naknade za rad medijatora državne službe u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo po disciplinskoj prijavi broj: 14-13-30-04408/20 od 22.12.2020. godine Izvjestilac: direktor Fahir Halilović 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Fahir Halilović 20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da uposlenicima Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji su članovi Komisije za izbor državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, izvrši plaćanje naknade za njihov rad   Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić 21. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.10.2021. do 31.10.2021. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Admir Katica 22. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić 23. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika UO JU Psihijatrijska bolnica Kantona          Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika UO JU Psihijatrijska bolnica Kantona  Sarajevo   Izvjestilac: ministar Haris Vranić 24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju v.d. direktora Zavoda zdravstvenog         osiguranja Kantona Sarajevo broj:02-04-34096-17.2./21 od 16.09.2021. godine Izvjestilac: ministar Haris Vranić 25. Prijedlog zaključka o produženju  važenja Naredbi i Preporuka Kriznog štaba ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, usvojenih Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31997-5/21 od 26.08.2021. godine, broj: 02-04-33737-3/21 od 09.09.2021. godine, broj: 02-04-34964-23/21 od 23.09.2021. godine, broj: 02-04-36903-5/21 od 07.10.2021.godine, broj: 02-04-38556-24/21 od 21.10.2021.godine, broj: 02-04-40041-21/21 od 04.11.2021.godine, i broj: 02-04-41477-24/21 od 18.11.2021.godine kao mjera na području Kantona Sarajevo, u borbi protiv pandemije Covid-19 Izvjestilac: ministar Haris Vranić 26. Prijedlog zaključka za umanjenje sredstva na poziciji 2.1.1.1 Finansijskog plana Zavoda JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, za iznos bruto plaće i naknade  za 1 (jednog) ljekara interne medicine, a uvećanje naknada za pružanje zdravstvene zaštite na pozicijama zdravstvene ustanove u kojoj će se izvršiti zasnivanje radnog odnosa navedenog radnika, a prema parametrima obračuna naknada za zdravstvene ustanove Izvjestilac: ministar Haris Vranić 27. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i    članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – ispred osnivača Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić 28. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 9. sjednice Skupštine KJKP "Sarajevogas" d.o.o. sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović 29. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 6. vanredne sjednice Skupštine KJKP "Park" d.o.o. sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović 30. Informacija Ministarstva finansija o potrebi delegiranja člana Radne grupe za izradu        Metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH kao legitimnog       predstavnika Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Davor Čičić 31. Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona        Sarajevo o datim saglasnostima za zapošljavanje na određeno vrijeme u ustanovama iz resorne nadležnosti ministarstva u mjesecu septembru i mjesecu oktobru 2021. godine Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović 32. Aktuelna pitanja

PREMIJER Edin Forto

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba