Skip to main content
Please wait...

Dnevni red druge sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-1669/21 Sarajevo,

19.01.2021. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

Drugu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.01.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Prve., Druge., Treće i Četvrte vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2020. godine Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade:

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. Izvjestilac: ministar Admir Katica

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Stručni saradnik za oblast „Turkologija“, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti Izvjestilac: ministrica Husić-Mehmedović Melika

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti KJP „ZOI '84” OCS d.o.o. Sarajevo za prijem 25 radnika u radni odnos na određeno vrijeme Izvjestilac: ministar Adnan Delić

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za plaćanje naknade Medijatoru za dvanaest okončanih postupaka, a prema dostavljenom izvještaju o obrađenim predmetima Izvjestilac: ministar Admir Katica

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo u vezi sa isplatom naknade za ugovore o privremenim i povremenim poslovima Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo radi isplate naknade za rad Komisiji za javne nabavke Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti sekretaru Vlade za plaćanje naknade Disciplinskoj komisiji Vlade Kantona Sarajevo, a prema dostavljenim izvještajima o obrađenim predmetima Izvjestilac: sekretar Šabaredžović-Klačar Mersiha

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za plaćanje obaveza putnih troškova vezanih za provođenje obavezne obuke za gašenje zapaljivih tečnosti pod visokim pritiskom za 12 vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice – ispostave Aerodrom, koja će biti provedena u Republici Sloveniji Izvjestilac: direktor Jasmin Terović

12. Informacija o analizi rada asistenata u osnovnim i srednjim školama u prvom polugodištu školske 2020./2021. godine i potrebi angažovanja asistenata u drugom polugodištu školske 2020./2021. godine Izvjestilac: Hota-Muminović Naida

13. Prijedlog Odluke u vezi sa provođenjem aktivnosti iz Informacije koja se odnosi na analizu rada asistetana u osnovnim i srednjim u prvom polugodištu školske 2020./2021. godine i potrebi angažovanja asistenata u drugom polugodištu školske 2020./2021. godine Izvjestilac: Hota-Muminović Naida

14. Informacija o analizi rada Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo u prvom polugodištu školske 2020./2021. godine i potrebi angažovanja članova Mobilnog stručnog tima - psiholozi, defektolozi (edukator-rehabilitatori) i logopedi u drugom polugodištu školske 2020./2021. godine Izvjestilac: Hota-Muminović Naida

15. Prijedlog Odluke u vezi sa provođenjem aktivnosti iz Informacije o analizi rada Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo u prvom polugodištu školske 2020./2021. godine i potrebi angažovanja članova Mobilnog stručnog tima - psiholozi, defektolozi (edukator-rehabilitatori) i logopedi u drugom polugodištu školske 2020./2021. godine Izvjestilac: Hota-Muminović Naida

16. Prijedlog Rješenja o prijevremenom razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Vranić

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova i zamjenika članova Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

18. Prijedlog Rješenja o ispravci Rješenja o imenovanju Komisije za izradu teksta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Husić-Mehmedović Melika

19. Prijedlog Zaključka o dodjeli stambene jedinice iz socijalnog programa Vlade Kantona Sarajevo na lokalitetu “Otes“, općina Ilidža demobilisanom borcu Karović Mehmedu Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

20. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Prijedlog liste o dopuni Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

21. Prijedlog Zaključka kojim se usvajaju Prijedlozi Listi poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

22. Prijedlog Zaključka za provođenje nadzora nad primjenom odredbi Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministrica Brčić Lejla

23. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05-04-51271/20 od 11.01.2021. godine u vezi sa podnesenim žalbama Instituciji ombudsmena/ ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-04–955/20 i Ž-SA-04-956/20 Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

24. Aktuelna pitanja;

 P R E M I J E R

Edin Forto

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba