Skip to main content
Please wait...

Najava i dnevni red 43. sjednice Vlade KS

Datum

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

43. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 26.11.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 32. i 41. redovne  i 89., 90., 91., 93. i 94. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kanton Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

3. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina-stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između: Kantonalni stambeni fond Sarajevo prodavca i Borančić Delva, kupac nekretnine 

Izvjestilac: ministar  Faruk Kapidžić

5. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020.godina 

Izvjestilac: ministar  Faruk Kapidžić

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o cijenama korištenja javnih parkinga  

Izvjestilac: ministar Adi Kalem 

7. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu 

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu sa 5 (pet) lica 

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

9. Izvještaj o poduzetim aktivnostima budžetskih korisnika po preporukama Ureda za reviziju  institucija  u FBiH za 2019. godinu, iz Konačanog izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Program planske popune upražnjenih radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici     Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine 

Izvjestilac: po ovlaštenju direktora pomoćnica direktora Bećirović Elma

11. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 8. vanredne sjednice Skupštine          preduzeća KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

12. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju pripravnika-volontera u Kantonalnom sudu u Sarajevu 

Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

13. Informacija o organizaciji javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo u uslovima opasnosti  od  širenja virusa COVID - 19 

Izvjestilac: ministar Adi Kalem

14. Informacija i službena dokumentacije u vezi sa zahtjevom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 02/3-1-03-13-2880/20 od 19.10.2020. godine 

Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice Jesenković Emir

15. Informacija – „Prenamjena  sredstava za potrebe nabavki robnih rezervi unutar budžeta Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo“

Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice Jesenković Emir

16. Prijedlog Zaključka u vezi pripreme odgovora na Zahtjev Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 10-11-7-2082-10/20 od 12.11.2020. godine

Izvjestilac: šefica kabineta premijera Mujkić Lejla

17. Aktuelna pitanja.

17.1. Zahjtev za pristup informacijama upućem Disciplinskoj komisiji Vlade Kantona Sarajevo  broj: 02-45-14420/20 od 16.11.2020. godine, sa izjašnjenjem Disciplinske komisije Vlade Kantona Sarajevo od 23.11.2020. godine 

                                                                                                  P R E M I J E R

                                                                                                                                                             Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba