Skip to main content
Please wait...

Obavještenje medijima o održavanju 38. sjednice Skupštine KS sa dnevnim redom

Datum

Obavještavamo vas da će se u ČETVRTAK, 17. juna 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 38. radna sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u sali Općine Centar, ul. Miss Irbi 1. 

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je 

http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA. 

Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine KS http://http://skupstina.ks.gov.ba/

 

TAČKE DNEVNOG REDA SU:

 

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;

2. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;

3. Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;

4. Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2021. godinu ;

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo;

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta PU ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“ i davanju saglasnosti direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“, da potpiše navedeni Sporazum sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“; 

9. Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Kantonu Sarajevo;

10. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju;

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ćato Bekir)

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mucić Bisera);

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Čolak Zijada);

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Sejdinović Ajdin i Lidija);

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Haseta Nurko);

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Šukalić Adis);

17. Prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije;

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo; 

19. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;

20. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine;

21. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa Programom rada za 2020. godinu; 22. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa Programom rada za 2021. godinu; 23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu;

24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2020. godinu; 25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2020. godinu;

26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2020. godinu;

27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2020. godinu;

28.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2019. godinu;

29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2020. godinu;

30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2020. godinu;

31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2020. godinu;

32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2020. godinu;

33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

34.  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo za 2020. godinu; 

35.  Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu; 

36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2019. godinu;

37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu;

39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, za 2020. godinu; 

40. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora za 2020. godinu; 

41. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom;

42. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

43. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

 

INFORMATIVNI MATERIJAL

 

-Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2021 - 2023. godina;

-Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2020. godine;

-Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo; 

Služba za protokol i press KS

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba