Skip to main content
Please wait...

Obavještenje medijima za 45. radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo sa dnevnim redom

Datum

Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da će se sutra /utorak/, 30. novembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 45. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbina 1.

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori 2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu 3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu 4. Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o slučaju preminule djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, sa inspekcijskim nalazom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo 7. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao investitora, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 15 stanova u stambenom-poslovnom objektu „A1-B“ u Vogošći, naselje Rosulje, ukupne vrijednosti od 1.255.428,5 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.185.258 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 70.170,5 KM, kojim Ministarstvo kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili ih dodijeljuje na korištenje licima iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21- Novi Prečišćeni tekst), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu. 8. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo, kao ustanove pod nazivom „Naučnoistraživački Institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ 9. Prijedlog odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave; 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt programa rada sa Finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2022. godinu; 12. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na nacrt ugovora o zakupu koji treba da zaključe KJKP „Rad” d.o.o. Sarajevo i Instigo d.o.o. Sarajevo; 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice; 14. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo; 15. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo; 16. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža; 17. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija” d.o.o. Sarajevo; 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu 20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu 21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2021. godinu 22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2021. godinu 23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2021. godinu 24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2020. godinu 25. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu - Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za period juli-septembar 2021. godine - Rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-19/20 od 13.10.2021. godine - Rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-19/21 od 13.10.2021. godine - Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2021. godine; - Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2021. godine - Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Materijale možete naći na WEB stranici:http://skupstina.ks.gov.ba/

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba