Skip to main content
Please wait...

V nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo - poziv medijima sa dnevnim redom

Datum

Sarajevo, 23.05.2022. godine

Poštovani,

Obavještavamo vas da će V nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo biti održan sutra /utorak/, 24.05.2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1., sa početkom u 09:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/.

Preostale tačke Dnevnog reda:

27. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/09);

28. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;

29. Prijedlog Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.;

30. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Javni prevoz Sarajevo e-Mobility“;

31. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2022. godinu;

32. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2021. godinu;

b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2021. godinu;

c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2021. godinu;

d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2021. godinu;

e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2021. godinu;

f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo za 2021. godinu; g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2021. godinu;

h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Collegium artisticum za 2021. godinu;

i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2021. godinu;

j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2021. godinu;

k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu;

l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” za 2021. godinu;

m) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2021. godinu;

33. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2022. godinu;

c) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

d) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar ‘55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

e) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2022. godinu;

f) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2022. godinu;

g) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu;

h) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

i) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

j) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu;

k) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” sa finansijskim planom za 2022. godinu;

l) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

m) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;

34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ za 2022. godinu;

35. Informacija o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo, sa prijedlogom zaključaka;

36. Prijedlog Odluke o osnivanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;

37. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice;

38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu;

39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;

40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2022. godinu;

41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mogu kao pojedinačnu nagradu dodijeliti policijskim službenicima pištolj ili revolver te da se policijskim službenicima koji odlaze u penziju dodijeli pištolj kojim su bili zaduženi za vrijeme obavljanja svoje dužnosti;

42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da ustupi oružje, za potrebe instalacije stalne postavke u Muzeju genocida Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari;

43. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Kantona Sarajevo;

44. Prijedlog odluke o davanju naziva naseljenom mjestu na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ "Alipašin Most I";

45. Prijedlog odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici u naselju Nova Otoka na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ "Buća potok";

46. Prijedlog odluke o preimenovanju naziva A-transferzale po Michaelu Schumacheru na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ "Dobrinja A" i MZ "Saraj polje";

47. Prijedlog odluke o davanju imena trgu „Trg Prve brigade policije“ na području Općine Stari Grad Sarajevo;

48. Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2022. godinu;

49. a) Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2022. godinu;

b) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ za 2022. godinu;

c) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2022. godinu;

d) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu;

e) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2022. godinu;

f) Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2022. godinu;

g) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2022. godinu;

50. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu;

51. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2021. godinu;

52. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2021. godinu;

53. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2021. godinu;

54. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2021.godinu;

55. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2021. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2022. godinu;

56. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo u 2021. godini

57. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2021. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

58. Izvještaj o provedenoj proljetnoj i jesenskoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji u 2021.godini;

59. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2021. godinu;

60. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Zaključak broj: 02-04-14793-31/22 od 07.04.2022. godine o odgađanju primjene “Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada” do izrade dodatnih analiza i ekspertiza “Studije” u odnosu na postojeće zakonske okvire koji se odnose na zaštitu zraka u Kantonu Sarajevo na osnovu koji će se izvršiti izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo;

61. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;

 

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Služba za protokol i press KS