Skip to main content
Please wait...

Dokumenti koji se odnose na Instrument pristupne pomoći IPA III

Datum

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo nas je da je Evropska komisija usvojila sljedeće dokumente koji se odnose na Instrument pretpristupne pomoći IPA III:

  • Uredba o uspostavljanju IPA III,
  • Uredba o specifičnim pravilima za implementaciju IPA III,
  • IPA III Programski okvir za period 2021-2027.

IPA III Programski okvir je sveobuhvatni strateški dokument Evropske komisije za korištenje IPA III za višegodišnji finansijski okvir 2021-2027. U dokumentu je definisano pet tematskih prozora i predstavljena indikativna raspodjela sredstava po tematskim prozorima:

  • Prozor 1: Vladavina prava, osnovna prava i demokratija;
  • Prozor 2: Dobro upravljanje, usklađivanje sa acquis-em EU, dobrosusjedski odnosi i strateška komunikacija;
  • Prozor 3: Zelena agenda i održivo povezivanje;
  • Prozor 4: Konkurentnost i inkluzivni rast;
  • Prozor 5: Teritorijalna i prekogranična saradnja.

Uredbom o specifičnim pravilima za implementaciju IPA III utvrđuju se posebna pravila o uspostavljanju jedinstvenih uslova za provođenje Uredbe (EU) 2021/1529 u pogledu struktura provođenja pomoći u okviru instrumenta IPA III, indirektnog upravljanja s korisnicima IPA III i posebnim pravilima za prekograničnu saradnju i pomoć za poljoprivredu i ruralni razvoj. Dokument na engleskom jeziku možete preuzeti sa linka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2236&from=EN i na hrvatskom jeziku sa linka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2236&from=EN

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba