Skip to main content
Please wait...

Drugi poziv za iskazivanje interesa Regional Challenge Fond

Datum

Nakon uspješno okončane faze iskazivanja interesa te odabira najboljih projekata koji će se finansirati putem granta u sklopu Regional Challenge Fonda, obavještavamo Vas da će se drugi poziv za iskazivanje interesa održati 17.03.2022. godine u 14:00 sati.

Regionalni Challenge Fond je finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih. Fond podržava konkurentnost preduzeća u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz finansiranje investicija u opremi i infrastrukturi za odabrane projekte kooperativnog ili dualnog stručnog brazovanja, koji se provode u partnerstvu obrazovnih ustanova i kompanija. Sredstva se dodjeljuju nakon nadmetanja na regionalnom nivou.

RCF je sproveo Prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresiranosti koji je bio otvoren 2021. godine i doveo do selektovanja 37 najuspješnijih projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 miliona eura u regionu Zapadnog Balkana.

Drugi poziv za izražavanje zainteresiranosti biće otvoren od 7.marta do 14.aprila 2022. godine u 23:59 sati. Izjave o zainteresiranosti mogu podnijeti konzorciji obrazovnih ustanova i bar dvije kompanije koje zajednički pripremaju i provode programe dualnog ili kooperativnog obrazovanja. Konzorcije trebaju provoditi ustanove koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i provode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.

Informativna sesija za Bosnu i Hercegovinu tokom koje će biti pojašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, dozvoljeni troškovi i procedure apliciranja održat će se online, 17.marta 2022. godine počev od 14:00 sati. Link za prijavu dostupan je na www.rcf-wb6.org a više informacija možete pronaći na BH dijelu stranice  RCF objavljuje Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresiranosti - Regional Challenge Fund (rcf-wb6.org).

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba