Skip to main content
Please wait...

Javni poziv Vijeća Evrope za dostavljanje projekata za kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima

Datum

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće Evrope poziva partnere da se prijave sa projektima za Compass nacionalne i regionalne kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima za 2023. godinu.

Popunjen i potpisan obrazac za prijavu, zajedno sa privremenim budžetom (gdje je primjenjivo) i svim ostalim pratećim dokumentima, mora se dostaviti u elektronskom obliku (Word i/ili PDF) na sljedeću e-mail adresu: youth.HRE@coe.int najkasnije do 21.decembra 2022. godine (u 23:00 CET).

Dodatne informacije o otvorenom pozivu i obrasci su dostupni na stranici:

https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/call-for-activities-2023-compass-national-and-regional-training-courses-in-human-rights-education-nrtc-s-

U prilogu teksta je akt Ministarstva civilnih poslova BiH sa svim dodatnim informacijama.

Prilog Veličina
Akt Ministarstva civilnih poslova BiH (154.47 KB) 154.47 KB
Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba