Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo uputilo na javne konsultacije prednacrt Zakona o visokom obrazovanju

Datum

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je pripremilo tekst Prednacrta Zakona o visokom obrazovanju na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija. Cilj zakona je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i efikasnu digitalizaciju visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja modernog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući sektoru da postane dio Evropskog prostora visokog obrazovanja. U tom smislu, Zakon potencira jačanje autonomije visokoškolskih ustanova uz jačanje vidljivosti ostvarenja njihovih postignuća i društvene odgovornosti, te preuzimanja liderske pozivije u društvu, kako bi efikasno odgovorili na lokalne i globalne razvojne izazove.

 

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa za pripremljeni Prednacrt zakona pokrenute su javne konsultacije.

 

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, prof. dr. Aleksandra Nikolić, poziva sve zainteresirane da u ovoj fazi postupka uzmu aktivno učešće u javnim konsultacijama, kako bi proces konsultacija bio efektan i efikasan i kako bi oblikovali adekvatne prijedloge za unaprijeđenje sistema visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

 

Svi zainteresirani na web stranici Ministarstva, http://mon.ks.gov.ba, mogu pogledati tekst Prednacrta Zakona o visokom obrazovanju te dostaviti komentare/amandmane na pripremljenom formularu do 21.2.2022. godine.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba