Skip to main content
Please wait...

Ministrica, prof.dr. Husić – Mehmedović u posjeti ANUBiH: Uspostaviti još bolju saradnju, kako bi se zajednički glas bolje čuo

Datum

Saradnja Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade sa predstavnicima Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) bila je povod današnje posjete ministrice, prof. dr Melike Husić - Mehmedović ovoj ustanovi, a za koju je, ovom prilikom, istakla da se radi o ustanovi od posebnog društvenog značaja ne samo za Kanton Sarajevo, nego i za Bosnu i Hercegovinu.

Tokom sastanka razgovarano je o radu ANUBiH, aktuelnim projektima i budućim planovima, ali i o problemima s kojima se suočava ova ustanova već duži period, posebno u finansijskom smislu.

Ovim povodom, ministricu i njene saradnice ugostili su potpredsjednica ANUBiH akademkinja Lidija Lincender – Cvijetić i akademik Asif Šabanović, koji su posebno naglasili kako je dosadašnju saradnju potrebno dodatno intenzivirati.

Akademik Šabanović je istakao kako je saradnja važna i sa Ministarstvom, ali i sa Univerzitetom koje, po njegovim riječima, postaje tačka u kojoj se nauka i obrazovanje presijecaju i nadopunjuju.

Ministrica Husić-Mehmedović je kazala da je ovo jedna od prvih radnih posjeta ovoj ustanovi, jer je i na ovaj način željela ukazati na bitnost i ulogu ove institucije koja nije samo značajna za Kanton Sarajevo.

Također je istakla da podržava važnost i ulogu Akademije u društvu, zbog čega su i njeni članovi uključeni u izradu zakonskih rješenja u oblasti visokog obrazovanja i nauke, a sve s ciljem međusobne bliže saradnje, kako bi se, potcrtala je, naš zajednički glas bolje čuo.

Ministrica je kazala da je ovo samo prvi od niza budućih redovnih sastanaka koji će se održavati u kontinuitetu, kako bi jedni drugima pružili podršku na zajedničkom putu ka unapređenju kvaliteta nauke i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Na kraju sastanka predstavnici Akademije zaželjeli su ministrici Husić-Mehmedović uspješan rad.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba