Skip to main content
Please wait...

Mladi naučnici istraživači

Datum

Dodatna saznanja vezana za ranu dijagnostiku i procjenu težine kliničke slike COVID19 pacijenata će biti kreirana na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zahvaljujući sredstvima Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbjeđenim kroz program Sufinansiranja naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici/istraživači,  kroz projekat naziva ,,Analiza potencijalnih biomarkera u ranoj dijagnostici, praćenju statusa i ishoda pacijenata oboljelih od COVID-19”, a pod vođstvom prof. dr Tamera Bege.

Rezultati istraživanja će dati i odgovore na pitanja o značaju i povezanosti genetičkih mutacija i njihovu povezanost sa težinom kliničke slike COVID19 pacijenata, ali i važan odgovor o stabilnosti antitjela i imunog odgovora pacijenata u različitim vremenskim okvirima.

U okviru projekta je nabavljen automatski imunohemijski analizator kao jedan od ključnih dijelova opreme za realizaciju projekta, te je dana 1.12.2021. na Farmaceutskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održana edukacija za članove projektnog tima o korištenju aparata.

Edukaciji su prisustvovali uposlenici Katedre za Farmaceutsku biohemiju i laboratorijsku dijagnostiku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenti doktoranti, kao i studenti integrisanog studija farmacije, koji će upravo preko navedenog projekta i uz korištenje visoko sofisticirane opreme u sklopu Laboratorija za biohemiju, imunohemiju i molekularnu dijagnostiku, realizirati svoje doktorske disertacije i brojne završne radove, ali i  imati priliku da unaprijede svoje znanje i vještine laboratorijskog rada.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba