Skip to main content
Please wait...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH/UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNIH PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

Datum

Cijenjeni aplikanti, 

zadovoljstvo mi je i čast objaviti Konačnu listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Ovdje želim da istaknem da je naučno-istraživački rad osnovni resurs, koji oblikuje kvalitet života kako globalne, tako i lokalne zajednice, ali i svakog građanina pojedinačno. Inovativni kreativni i motivisani istraživači jesu i bit će osnov izgradnje izvrsnog visokog obrazovanja, ali i temelj oblikovanja atraktivnih radnih mjesta za mlade ljude, te suštinski predstavljaju osnov svih javnih politika koji oblikuju kvalitet života mladih ljudi kako u Kantonu Sarajevo, tako i u Bosni i Hercegovini, i u svim drugim uspješnim društvima.  Odgovor na većinu izazova današnjice može, i daje jedino nauka, kao oblast koja teži da objedini intelektualni potencijal svijeta kroz međunarodnu naučno-istraživačku saradnju, koja će biti sve važnija, te će Ministarstvo i ubuduće istu podržavati.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Komisija su imali vrlo izazovan i složen zadatak, da od velikog broja jako dobrih prijedloga izabere najbolje projekate i programe, čija će implementacija značajno doprinjeti razvoju nauke u Kantonu Sarajevo i svjedočiti težnji ka naučnoj  izvrsnosti u Kantonu Sarajevo ali i široj društvenoj i naučnoj zajednici.  

Dobitnicima sredstava čestitamo i želimo uspjeh u realizaciji definisanih ciljeva projekta i daljem naučnom radu. Nadamo se da će dobitnicima sredstava, a naročito mladim istraživačima, ovo biti podstrek za nastavak napornog i vrijednog naučnog i istraživačkog rada, te da će ličnim i profesionalnim angažmanom doprinijeti promociji znanja i izvrsnosti.  Svi prijavljeni projekti bili su vrednovani od strane domaćih i međunarodnih recenzenata i recenzentski izvještaji za sve aplikante su dostupni na web stranici http://nir.ks.gov.ba

Pozivam aplikante, koji ovaj put nisu izabrani za finansiranje, da cjelokupni proces shvate i prihvate kao vrlo važno iskustvo koje će doprinjeti jačanju njihovih sposobnosti da efikasnije i efektnije komuniciraju vlastite ideje, a u obliku budućih projektnih aktivnosti. Molim sve aplikante da detaljno razmotre evaluciju od strane uvaženih recenzenata, da uoče ono što nije na najadekvatniji način oblikovano i da razmotre kako to u budućnosti promijeniti. Nadam se da nećete biti obeshrabreni i da ćete i slijedeće godine pripremiti aplikacije i učestvovati u programu.

Još jednom svim aplikantima želim puno uspjeha u daljem radu!

 

S poštovanjem,

Prof. dr. Aleksandra Nikolić, ministrica

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba