Skip to main content
Please wait...

Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja IT kompanije "Bit Alijansa"

Datum

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali su online sastanku na temu prepoznavanja značaja saradnje obrazovnih vlasti, privatnog i nevladinog sektora u oblasti razvoja IKT-a putem osnaživanja digitalnih kompetencija nastavnika i ulaganja u razvoj nastavnog kadra.

Sastanak je organizovalo Udruženje IT kompanije „Bit Alijansa“ sa predstavnicima nadležnih kantonalnih ministarstava.

Sastanku su, također, prisustvovali predstavnici obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu, Udruženja nastavnika i profesora informatike i Međunarodne organizacije za migaracije – IOM.

Na sastanku su prepoznati veliki izazovi u obrazovnom sektoru, potreba za sistemskim djelovanjem i značaj zagovaranja obrazovnih politika koje će pomoći u rješavanju različitih problema u sferi obrazovanja (razvoj digitalnih kompetencija nastavnog kadra, infrastrukturno opremanje škola, nedostatak finansijskih podsticaja za nastavnike).

Prezentirano je da IOM odjel za radne migracije ima mogućnost da podrži realizaciju projekta koji bi adresirao problem odlaska IT stručnjaka iz BiH te je predložena ideja o realizaciji projekta koji se odnosi na razvoj digitalnih nastavnih sadržaja i materijala za realizaciju jednog ili više predmeta iz oblasti IT-a u srednjim školama, a u skladu sa standardima u razvijenim zemljama.

Na sastanku su dogovoreni naredni koraci za izradu projektnog prijedloga i plana realizacije projektnih aktivnosti.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba