Skip to main content
Please wait...

Održan treći sastanak Radne grupe za Projektnu cjelinu 2 (PC 2) u okviru projekta „Projekat općeg obrazovanja (TABLA)“

Datum

U okviru projekta „Projekat općeg obrazovanja (TABLA)“ koji je podržan od USAID-a, a implementira ga Save the Children u saradnji sa ministarstvima obrazovanja u cilju razvoja kvaliteta obrazovnog sistema u BiH, održan je treći sastanak Radne grupe za projektnu cjelinu 2 (PC - 2).

Sastanku su prisustvovali predstavnici obrazovnih vlasti, nastavnici iz osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, ekspertni tim iz BiH te ekspertni tim iz Zavoda Republike Slovenije za školstvo.

Projektna cjelina 2 (PC-2) za cilj ima, u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškom zavodima u BiH, izradu paketa obuka za stručno usavršavanje i sistema za licenciranje/akreditaciju nastavnog osoblja za STEAM I 4Cs/4k.

Ekspertna grupa iz Zavoda Republike Slovenije za školstvo je na sastanku, zajedno sa ekspertnom grupom iz BiH, predstavila prijedlog modela stručnog usavršavanja, načine kako postići primjenu reformskih ideja, dokumenata i incijativa u praksi – uloga sistema i uloga pojedinca, prijedlog sadržaja i koncepta novog pravilnika o stručnom usavršavanju i napredovanju u osnovnom i srednjem obrazovanju te prijedlog modela akreditacije programa stručnog usavršavanja. Također, na sastanku su dogovoreni daljni koraci i plan implementacije projektnih aktivnosti.

TABLA Projekat koristi inovativan pristup u svrhu povećanja efikasnosti obrazovnih sistema u BiH, a kako bi doveo do unapređenja ishoda učenja kod učenika i nastavnike osnažio u primjeni elemenata „obrazovanja za 21 vijek“ kao što su STEAM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) i 4Cs/4k (Critical Thinking/kritičko razmišljanje, Creativity/kreativnost, Communication/komunikacija i Collaboration/kolaboracija-saradnja) u odgojno-obrazovni proces.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba