Skip to main content
Please wait...

Poziv na Konferenciju o evaluaciji i praćenju kampanje Demokratije ovdje / Demokratija sada

Datum

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane da će se Konferencija o evaluaciji i praćenju kamapanje Demokratije ovdje / Demokratija sada od strane Sekreterijata omladinske kampanje za revitalizaciju demokratije održati u Strazburu u periodu 31. januar – 2. februar 2023 (3 radna dana).

Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom islandskog predsjedavanja Vijećem Evrope i ima za cilj:

  • pregled rezultata kampanje na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, sa posebnom pažnjom na ključna pitanja i dobre prakse koje iz nje proizlaze.
  • omogućavanje umrežavanja, razmjenu iskustava i učenje jedni od drugih.
  • razvoj zajedničkog razumijevanje nastavka projekta i uloge koju svaki od učesnika može imati, zajedno sa relevantnim kanalima komunikacije i mjerama podrške.
  • Dalji razvoj plana aktivnosti u okviru nastavka projekta, sa posebnim osvrtom na aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou i njihovu sinergiju sa aktivnostima predviđenim na evropskom nivou.

Konferencija će se održati na engleskom i francuskom jeziku uz simultano prevođenje. Rok za prijavu je 28. novembar 2022. godine, a link za prijavu na konferenciju se nalazi ispod teksta: 

https://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-form-Conference-on-the-Evaluation-and-follow-up-of-the-Democracy-Here-Democracy-Now-youth-campaign-Formulaire-de-candidature-Conference-Evaluation-et-suivi-de-la-campagne-de-jeunesse-Democratie-ici-Democratie-maintenant

Za više informacija kontaktirajte Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na broj: 033-562-029

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba