Skip to main content
Please wait...

„Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta“ - Vijeće Evrope

Datum

Sekretarijat odjela za obrazovanje Vijeća Evrope objavio je „Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta“.  Fokus poziva je u pronalaženju načina za promociju akademskog integriteta tokom trajanja pandemije COVID-I9. Prijedlozi se mogu dostaviti u okviru sljedećih šest kategorija: Podučavanje i učenje, Politike, Procedure, Komunikacija,  Upravljanje/strukture, Obuka.

Na poziv mogu aplicirati javne i privatne visokoškolske ustanove i unije studenata iz zemalja potpisnica Evropske kulturne konvencije.

Popunjen aplikacijski obrazac (na engleskom ili francuskom jeziku) je potrebno poslati elektronski (Word i/ili PDF) na e-mail etined@coe.int  najkasnije do 20. avgusta 2021. godine (do23:59 CEST).

U predmetu email-a treba da bude naznačeno ,,Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19".

Za sva pitanja za predmetni poziv možete se obratiti na e-mail adresu etined@ceo.int uz naznaku u predmetu email-a ,,QUESTIONS - Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-l9" najkasnije jednu sedmicu prije krajnjeg roka za dostavu aplikacija.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba