Skip to main content
Please wait...

STRATEGIJA PREMA MLADIMA KANTONA SARAJEVO 2019-2023. GODINA

Datum

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u oblikovanju programskih intervencija prema populaciji mladih stremi da mladima u Kantonu Sarajevo obezbijedi da:

 1. mladi postanu odgovorni građani Kantona Sarajevo, koji su spremni prepoznati raznolike načine kojim mogu i trebaju dopinijeti progresu društva u kom žive i rade;
 2. mladi žive, stvaraju i imaju jednaka prava u dinamičnoj, proevropskoj, kreativnoj i kulturno raznolikoj regiji ugodnoj za življenje i unosno poslovanje.

Ovako ambiciozne ciljeve Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade ne može ostvariti samostalno. Upravo zbog toga, fokus rada Ministarstva je koordinacija i harmonizacija planiranih aktivnosti svih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo, ali i drugih institucija, kao i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih. Na ovaj način se obezbjeđuje holistički pristup u jačanju kvaliteta života mlade populacije u Kantonu Sarajevo.

Osnovni mehanizam za ostvarenje planiranih ciljeva jeste program sufinansiranja projekata posvećenih rješavanju pitanja koja opterećuju život mladih, a vezana su za navedena prirotetna područja:

 1. Sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade,
 2. Sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija.

Jako je bitno da mladi imaju mogućnost da na jednostavan način uspostavljaju veze sa vršnjacima ili drugim zaintereiranim grupama, kako bi na međunarodnom nivou mogli da razmjenjuju ideje, prikupljaju dobre prakse zagovaranja i kreiranja politika koje tretiraju probleme mladih.

To znači da je stvaranje šansi i mogućnosti koje će jačati interkulturalne, interpersonalne ali i sposobnosti otvorenog, kreativnog, javnog dijaloga mladi, fokus rada ovog ministarstva.

 

U tom smislu, a na osnovu širokih konsultacija urađenih u procesu kreiranja strategije prema mladima Kantona Sarajevo,  Ministarstvo se obavezalo da će raditi, ali i da će koordinirati aktvnosti ostalih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo, koji su vezani za slijedeće prioritetne oblasti:

 1. Obrazovanje mladih:
 • problem prijevremenog napuštanja sistema školovanja  mladih,
 • neusklađenost sistema formalnog obrazovanja s tržištem rada ,
 • neadekvatni programi stipendiranja,
 • neusklađenost nastavnih planova i programa sa promjenama i zahtjevima tržišta,
 • nedostatak praktične nastave,
 • nejednaka dostupnost i nedovoljno razvijena inkluzija u sistemu školovanja,
 • nedovoljna podrška razvoju neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 • nedostatak sistemskog pristupa razvoju ključnih kompetencija mladih i odraslih koji  rade sa mladima u sistemu formalnog i neformalnog obrazovanja.
 1. Rad, zapošljavanje i poduzetništvo mladih:
 • nesklad između ponude i potražnje radne snage na tržištu rada,
 • teška ekonomska situacija na tržištu i otežano sticanje finansijske stabilnosti,
 • teža zapošljivost mladih zbog nedostatka prakse i radnog iskustva,
 • obrazovni sistem koji je neusklađen sa kompetencijama, znanjima i vještinama koje se traže na tržištu rada zbog stalnih društvenih i tehnoloških promjena
 • neadekvatna upisna politika i niska razina saradnje između obrazovnih institucija i poslodavaca,
 • nedostatak kvalitetnog karijernog usmjeravanja, orijentacije i savjetovanja u školama,
 • nizak nivo razvoja poduzetništva kod mladih osoba,
 • nedovoljna informisanost mladih o mogućnostima samozapošljavanja,
 • problem sticanja prvog radnog iskustva,
 • nedostatak sistemske podrške programima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih,
 • diskriminacija mladih kod poslodavaca u odnosu na kategoriju iznad 30-35 godina sa više iskustva i staža, zlostavljanje te mobing na poslu,
 • percepcija mladih o mitu i korupciji pri zapošljavanju.
 1. Socijalna briga o mladima:
 • finansijska nestabilnost mladih,
 • nemogućnost rješavanja stambenog statusa mladih,
 • neadekvatna zakonska rješenja iz domena socijalne zaštite i nerazvijen rad institucija socijalne zaštite sa mladima,
 • pojava bračne i porodične disfunkcionalnosti mladih te sve veća stopa brakorazvoda kod mladih.
 1. Kultura i sport:
 • nezadovoljstvo mladih podrškom lokalnih vlasti u kreiranju kulturnih i sportskih sadržaja,
 • neposjećivanje kulturnih manifestacija,
 • nezadovoljstvo mladih ulaganjem u institucije od kulturnog značaja i nedostatak sportskih igrališta i parkova.
 1. Zdravstvena zaštita mladih :
 • mladi nedovoljno odlaze na sistemske preglede,
 • nedovoljna informisanost mladih o njihovim pravima i mogućnostima iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
 • nedostatak sistemske podrške programima pružanja adekvatnih usluga u cilju prevencije u oblasti zdravlja i odrastanja,
 • nedostatak programa promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih kao  što su: konzumiranje alkohola, psihoaktivnih supstanci, duhana i duhanskih prerađevina,nargila, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost mladih, neinformisanost mladih ointimnim odnosima, neodgovorno seksualno ponašanje mladih kao uzrok nastajanja mnogih oboljenja.
 1. Aktivizam mladih (učešće, volontiranje, mobilnost, slobodno vrijeme):
 • nezainteresovanost mladih za uključivanje u procese donošenja odluka pogotovo na lokalnom nivou, isključenost mladih iz procesa donošenja odluka, i nedostatak otvorenijeg pristupa sistema prilikom predlaganja rješenja za određeni problem mladih,
 •  neupućenost mladih u procese odlučivanja i neinformisanost o organima koji donose odluke za mlade, neuključenost mladih u omladinske organizacije,
 • nedostatak pristupačnih mogućnosti za mlade da putuju van svog grada,,
 • nedostatak pristupačnih mogućnosti za mlade da putuju van svog grada,
 • nedostatak prostora za mlade,
 • nedovoljan boravak mladih u prirodi, prekomjeran boravak mladih u kafićima,
 • povećan broj mladih koji posjećuju kladionice,
 • neprepoznavanje volontiranja,
 • nedostatak adekvatne sistemske podrške civilnom sektoru mladih i za mlade,
 • slaba povezanost i umreženost civilnog sektora mladih i za mlade, međusobno i sa javnim sektorom.
 1. Sigurnost mladih:
 • mladi nezadovoljni sigurnosnom situacijom u Kantonu Sarajevo,
 • mladi izloženi različitim oblicima nasilja (nasilje u porodici, međuvršnjačko nasilje, nasilje na internetu, seksualno nasilje, nasilje na radnom mjestu, razbojništvo, nasilje od partnera),
 • visoka stopa kriminala kod mladih je prisutna,
 • stopa nasilja među mladima i prema mladima je u porastu,
 • rizično ponašanje mladih u saobraćaju je sve izraženije,
 • osjeća se nedostatak sistemskog pristupa u radu sa mladima i standardizacije u pogledu sigurnosti mladih.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba