Skip to main content
Please wait...

Vlada KS će za 60 dana predložiti novi Zakon o visokom obrazovanju

Datum

U  skladu sa Principima i mjerama djelovanja Vlade Kantona Sarajevo za 2021-2022. godinu, te uvažavajući potrebu da se oblast visokog obrazovanja uredi na cjelovit i sistemski način, Kanton Sarajevo počinje sa izradom Zakona o visokom obrazovanju  i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS.

Vlada KS je danas imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva važna zakona,  na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

U sastav komisije imenovani su akademik prof. dr. Miloš Trifković, kao predsjednik, dok su za članove imenovani profesori Univerziteta  u Sarajevu sa međunarodnim iskustvom, kao i privatnih univerziteta, te predstavnici studenata, Privredne komore, kao i Udruženja poslodavaca KS.

Rok za izradu teksta Zakona o visokom  obrazovanju je 60 dana. Zadatak Komisije je da  kroz tekst budućeg zakona cjelovito i sveobuhvatno priredi i pravno uredi pitanja obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, osnivanja, organizacije i rada visokoškolskih ustanova, kao i rukovođenja, finansiranja i upravljanja visokoškolskim ustanovama. Zakonom će biti regulisana i pitanja  obrazovne, naučnoistraživačke i umjetničke djelatnosti visokoškolskih ustanova, organizacije studija, prava i obaveza studenata, uslova za sticanje diploma i drugih javnih isprava, načina osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, statusna pitanja akademskog osoblja...

Po riječima resorne ministrice, prof.dr. Melike Husić-Mehmedović, cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Njegova implementacija  trebala bi početi od naredne akademske godine.

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije, a regulisat će funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta. Ovim zakonom treba se urediti model finansiranja naučno-istraživačke i umjetničko-istraživačke djelatnosti, definisanje uvjeta za izbor u naučno-istraživačka zvanja, ekvivalencija naučno-istraživačkih zvanja sa akademskim zvanjima, kao finansijsko izdavanje iz Budžeta KS za naučno-istraživačku i umjetničko-istraživačku djelatnost.  

Istaknuto je da će u ovoj godini biti planirana veća ulaganja u nauku, odnosno jedan posto budžetskih sredstava.   Na današnjoj sjednici su otvorene brojne teme i razmatrana aktuelna pitanja u Kantonu, o kojima će Vlada raspravljati i izjašnjavati se na  narednim sjednicama.

 Premijer Edin Forto najavio je  održavanje zasebnih tematskih sjednica o rješavanju posljedica pandemije koronavirusa u oblasti zdravstva i privrede, kao i borbe protiv korupcije.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba