Skip to main content
Please wait...

OBAVJEŠTENJE_JAVNI POZIV NAUKA

Datum

O B A V J E Š T E NJ E

     

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava dobitnike sredstava po „Javnom pozivu za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“, da će Ministarstvo sa subjektima kojima su odobrena sredstva prema Odluci o konačnoj  listi dobitnika sredstava, zaključiti ugovore o korištenju dodijeljenih sredstava.

Dobitnici su obavezni  u roku od sedam dana, a prije zaključivanja ugovora,  dostaviti putem protokola Vlade Kantona Sarajevo:

  1. revidirani budžet usklađen s odobrenim sredstvima i u skladu sa budžetom u okviru aplikacije;
  2. revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora te isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom;
  3. prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima.

Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodjeljena sredstva.

 

Recenzije svih projekata aplikantima po Javnom pozivu su dostupne na web stranici http://nir.ks.gov.ba

                                                                                   

 

                                                                                                            M I N I S T R I C A

                                                                                                   Prof. dr.  Aleksandra Nikolić, s .r

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba