Skip to main content
Please wait...

Poziv na učešće u okviru javnih konsultacija na Prednacrt Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024 - 2028. godine

Datum

Vlada Kantona Sarajevo je putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo pristupila izradi Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024 - 2028. godine.

Strategija prema mladima Kantona Sarajevo za cilj ima postavljanje temelja značajnije integracije mladih u društvo Kantona Sarajevo, istražujući ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju, identificirajući njihove probleme i potrebe predlaganjem rješenja koja će biti moguće realizirati u predviđenom roku.

Kroz saradnju svih relevantnih sudionika, dakle, sinergijom donosioca odluka i mladih, planiramo oblikovati okruženje koje potiče na aktivno učešće mladih u društvenom, ekonomskom i političkom životu Kantona Sarajevo, stvarajući tako održivu budućnost koja odražava njihove potrebe i aspiracije, putem društva zasnovanog na kompetencijama, znanju i vještinama.

 

U procesu pripreme Strategije prema mladima planirale su javne konsultacije u trajanju od 10 dana, od 12.12. do 21.12.2023. godine. Dakle, tekst strateškog dokumenta se stavlja javnosti na uvid i pruža se mogućnost davanja komentara, prijedloga i sugestija na tekst.

Komentare na tekst Prenacrta Strategije prema mladima potrebno je dostaviti putem Obrazca za komentare, koji se nalazi u prilogu ovog teskta, a najkasnije do četvrtka, 21.12.2023. godine na e-mail adresu: mersiha.kolcakovic@ks.gov.ba

 

Proces Strategije prema mladima Kantona Sarajevo je u svim fazama transparentan i otvoren za sve predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, koji bi mogli značajno doprinijeti boljem položaju mladih na području Kantona Sarajevo.

Za eventualna pitanja možete kontaktirati Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (Mersiha Kolčaković, Tel: 061-416-650) ili Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Prilog Veličina
Obrazac (44.5 KB) 44.5 KB
Tekst Strategije (1.91 MB) 1.91 MB
Trajno
Standardno