Skip to main content
Please wait...

RAZGOVOR O STRATEŠKIM I RAZVOJNIM PROGRAMIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Datum
Ministrica prof. dr. Mesihović i njeni pomoćnici g-đa Njuhović i g-din Šeta održali su sastanak sa delegacijom Unvierziteta u Sarajevu koju je predvodio prorektor za finansije prof. dr Tarik Zaimović, uz prorektora za naučnoistraživački rad prof. dr Mirza Dautbašić i direktoricu Centra za istraživanje i razvoj prof. dr Maju Arslanagić-Kalajdžić. Prorektor Zaimović je predstavio neke od ključnih strateških i razvojnih projekata Univerziteta u Sarajevu, a u prvom planu su bili projekti: “Otvorena istraživačka mreža Univerziteta u Sarajevu: Jačanje zajedničke naučnoistraživačke infrastrukture, transfer tehnologije i jačanje saradnje sa privatnim sektorom“ – ORN “Projektni okvir za izgradnju Univerzitetskog naučno-istraživačkog High-Performance Computing (HPC) sistema“. Oba projekta su odobrena od strane Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, te imaju za cilj jačanja ukupnih naučnoistraživačkih kapaciteta Univerziteta, te promoviranje razvoja inovacijskog ekosistema u Kantonu Sarajevo. Pored toga, na sastanka su dogovorni i konkretni koraci u realizaciji zaključenog Sporazuma o razvoju institucionalne i istraživačke infrastrukture i opremljenosti Univerziteta u Sarajevu. Za Univerzitet, realizacija Sporazuma i infrastrukturni univerzitetski projekti predstavljaju strateško ulaganje koje će pomoći u jačanju ukupne istraživačke infrastrukture i potaći mogućnost dostupnosti rezultata istraživačkih napora, poboljšati kvalitet kao i kvantiteta outputa istraživačke djelatnosti, kao i doprinijeti ukupnom razvoju Kantona Sarajevo i države.
Trajno
Standardno