Skip to main content
Please wait...

Radni sastanak sa predsjednicom Uprave za audiovizuelne medije Republike Albanije

Datum

U okviru radne posjete Ministarstvu za obrazovanje, sport i mlade Republike Albanije delegacija Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, predvođena ministricom prof. dr. Aleksandrom Nikolić i Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održala je niz sastanaka sa predstavnicima ministarstva i Agencijama koje se bave medijsko-informacijskom pismenošću.

U razgovoru sa Ministarstvom predstavljena je Strategija za razvoj medijsko-informacijske pismenosti u obrazovanju Kantona Sarajevo, kao jednog inovativnog instrumenta realizacije javnih politika u sferi obrazovanja. Kolege iz Tirane su zainteresirane da detaljnije prouče ovu Strategiju i da na osnovu nje razmisle o kreiranju slične za jačanje aktivnosti na podizanju nivoa medijsko-informacijske pismenosti.

Također, održan je sastanak i sa predsjednicom Uprave za audiovizualne medije gospođom Armelom Krasniqi.

Glavna tema razgovora sa gospođom Krasniqi bila je međuinstitutcionalna saradnja u medijskom obrazovanju i informacijama koje ga promovišu sa stajališta građanske rasprave i društvene participacije.

Nikolić i Krasniqi istaknuli su vitalnu važnost medija i informacija u demokratskom društvu, koji promiču slobodu izražavanja, pluralizam i učinkovito sudjelovanje građana. Inicijative za uključivanje u medijsko i informatičko obrazovanje poduzimaju različiti institutcionalni akteri i civilno društvo, pri čemu je istaknuta važnost koordinacije tih doprinosa usmjerenih na učenike primarnog obrazovanja te na drugim preduniverzitetskim i univerzitetskim nivoima.

Predsjednica Uprave informisala je ministricu Nikolić o konkretnim koracima koje je Uprava poduzela u potpori projektima nevladinih udruga za medijsko obrazovanje. Ministrica Nikolić je predložila nastavak saradnje pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Vijeća Europe.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba