Skip to main content
Please wait...

Gradimo inkluzivno društvo

Datum

Izgradnja uspješnog i inkluzivnog društva, kroz jačanje društvene povezanosti, solidarnosti i jednakosti je prioritet u radu i Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

U skladu sa tim Ministarstvo je podržalo projekat koji će omogućiti studentima, osobama sa invaliditetom boravak u sportskom centru Bossina d.o.o. iz Zaostroga, Republika Hrvatska. Preko 70 studenata će u periodu od maja do oktobra 2022. godine boraviti po sedam dana u sportskom centru, gdje će steći nove vještine i sposobnosti koje će doprinijeti njihovom uspješnijem obrazovanju i uključivanju u društvo. Direktor Bossina d.o.o. Zaostrog, gospodin Davor Matić je istakao da će ovakav projekat i podrška Ministarstva biti značajan poticaj za razvoj ovog sportskog centra, koji je vlasništvo Kantona Sarajevo. Sporazum o sufinansiranju je potpisan dana 28.12.2021. godine.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba