Skip to main content
Please wait...

sedmi poziv za sufinansiranje investicionih projekta putem investicijskog okvira za zapadni balkan

Datum

Putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) otvoren je poziv za dostavljanje aplikacija za finansiranje investicijskih projekata.

Vodič za pripremu i podnošenje aplikacija za WBIF projekte je dostupna na linku: https://www.wbif.eu/storage/app/media/Library/11.Funding/WBIF%20Guidelines%20for%Applicants_March%202022.pdf

Budući da je najavu projekata za koje će se podnijeti aplikacija potrebno unijeti u informacioni sistem WBIF-a, molimo da osnovne podatke o projektu (naziv projekta, flagship EIP-a za koji se projekat veže, korisnik projekta, vodeća međunarodna finansijska institucija i traženi iznos granta) dostavite na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i na e-mail dragana.vujanovic@mcp.gov.ba na najkasnije do 24.03.2022. godine.

Punu aplikaciju na propisanom obrascu je potrebno dostaviti na adresu Ministarstva civilnih poslova i na e-mail dragana.vujanovic@mcp.gov.ba do 31.05.2022. godine.

Detaljne informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan su dostupni na internet stranici www.wbif.eu

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba