Skip to main content
Please wait...

Na Elektrotehničkom fakultetu predstavljen prvi istraživački projekt u oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini

U okviru nastavka posjeta organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj posjetili su Elektrotehnički fakultet i Orijentalni institut.

I ove posjete su organizovane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva.

Ministrica Husić-Mehmedović je predstavila ostvareni napredak u uspostavljanju novog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te sve procese koje trenutno vodi.

Govoreći o izdvajanjima za nauku, podsjetila je da će ove godine biti izdvojena tri miliona KM za nauku čime će se, između ostalog, omogućiti jačanje istraživačkih kapaciteta.

“Izuzetno je važno na nivou fakulteta pripremiti što kvalitetnije projekte iz oblasti naučnoistraživačke infrastrukture, kako bi bili podržani upravo pomenutim budžetskim sredstvima namijenjenim nauci”, naglasila je ministrica Husić-Mehmedović.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta, prof.dr. Jasmin Velagić je predstavio ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasio naučni doprinos i ostvarena postignuća, te predstavio infrastrukturne kapacitete, kao i okolnosti u kojima se izvodi online nastava.

Istaknuto je da od 2012. godine studijski programi prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu imaju međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

Ovom prilikom, predstavljen je i projekt „Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama” (QUANTUM5) u kojem je Elektrotehnički fakultet partner, a koji se finansira u okviru programa NATO SPS (Science for Peace and Security).

Kako je istaknuto, ovo je prvi istraživački projekat u oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini.

 Prilikom predstavljanja Orijentalnog instituta, direktor dr. Adnan Kadrić se osvrnuo na historiju i razvoj ustanove koju predvodi, te predstavio kolektiv koji djeluje u okviru tri odjeljenja: historijskom, filološkom i referatu za orijentalno-islamsku kulturu i civilizaciju.

Kako je istakao Institut se bavi obradom i publikovanjem rukopisne i arhivske građe na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, te proučavanjem orijentalnih jezika i književnosti, a u fokusu je i proučavanje intelektualne historije i kulturno-umjetničke baštine Bosne u doba osmanske vlasti.

Naglasio je i da je većina rukopisa koji su pohranjeni u Orijentalnom institutu već digitalizirani, i oni koji su spašeni od vatrene stihije (53 rukopisna kodeksa) i „novi“ rukopisi koji su nabavljeni u postratnom periodu.

Direktor Kadrić je najavio kako će Orijentalni institut nastaviti sa prikupljanjem građe, izradom digitalne baze podataka za istraživače, te stvarati pretpostavke za primjenu visokih naučnih i tehničkih standarda, kako bi se mogao uključiti u intenzivniju saradnju sa srodnim naučnoistraživačkim institucijama u regionu i svijetu.

Izrada novog zakona o visokom obrazovanju KS, sagledavanje aktuelnog stanja, evidentiranje eventualnih poteškoća u radu, te unapređenje saradnje, kao i realizacija nastavnog procesa, prostorni kapaciteti i modernizacija opreme bile su samo neke od tema o kojima je ovom prilikom također razgovarano.

Inače, ovim posjetama su prisustvovali i prof.dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet UNSA, prof.dr. Samir Dolarević, predsjednik Vijeća grupacije tehničkih nauka i prof.dr. Darko Tomašević, predsjednik Vijeća grupacije humanističkih nauka.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba