Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili umjetničke akademije Univerziteta u Sarajevu

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa prof.dr. Dubravkom Pozderac-Lejlić, zamjenicom predsjednika Vijeća grupacije umjetnosti i prof.dr. Tamarom Karačom Beljak, prorektoricom za umjetnost, kulturu i sport, nastavili posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu. Ovom prilikom, posjetili su njegove umjetničke akademije – Muzičku, te akademije scenskih i likovnih umjetnosti.

Kao i prethodne posjete fakultetima i institutima Univerziteta u Sarajevu realizirane kontinuirano u proteklom periodu, i posjete umjetničkim akademijama su organizirane kako bi se sagledale specifične okolnosti u kojima one organiziraju svoj rad i razvoj, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

U skladu sa ustaljenom praksom, prilikom posjeta, rukovodstvima akademija su predstavljene aktuelnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te aktivnosti koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju i realizaciju sredstava namijenjenih razvoju nauke, tj. izgradnji naučnoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih kapaciteta.

U toku posjeta, dekani akademija su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili umjetnički doprinos i postignuća ostvarena kroz umjetničko i umjetničkoistraživačko djelovanje svojih profesora, saradnika i studenata.

Najveći dio razgovora ipak je ostavljen za dijalog o razvojnim izazovima s kojima se suočavaju akademije.

Tako je u svojoj prezentaciji dekan Muzičke akademije, prof.dr. Ališer Sijarić istakao potrebu da ova visokoškolska ustanova trajno riješi pitanje svog smještaja u radnim prostorima koji će biti prilagođeni svim potrebama koje podrazumijevaju izvođenje nastave na ovoj akademiji.

Naglasio je i značaj ulaganja u modernizaciju instrumenata i ostale opreme koja je neophodna za optimalno funkcioniranje svih nastavnih i umjetničkoistraživačkih procesa na Akademiji.

Prof. Srđan Vuletić, dekan Akademije scenskih umjetnosti, predstavljajući organizaciju i rad  ove ustanove, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se izgradnja nove zgrade Akademije približava završnoj fazi, što je činjenica koja dodatno pojačava značaj kvalitetnog nadzora nad izvršavanjem završnih radova, kako bi se osigurala maksimalna funkcionalnost raspoloživog procesa.

Svi učesnici sastanka su upoznati sa dinamikom pripreme projekta tehničko-tehnološkog opremanja objekta, u čemu je osigurana pomoć i podrška i određenih međunarodnih agencija koje aktivno djeluju u Bosni i Hercegovini.

Za razliku od Muzičke i Akademije scenskih umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti ima riješeno pitanje prostora, ali se suočava sa izazovom njegovog održavanja i prilagođavanja potrebama koje proizlaze iz specifičnosti nastave koja se izvodi na ovoj akademiji.

Pored spomenutih infrastrukturnih i materijalno-tehničkih izazova, dekani i drugi prisutni predstavnici akademija su naglasili i ostala otvorena pitanja koja zahtijevaju pojačan angažman Univerziteta i Ministarstva, a koja uključuju oblast napredovanja u viša akademska zvanja, angažman vanjskih saradnika, pitanja matičnosti, vrednovanja umjetničkog i umjetničkoistraživačkog doprinosa, itd.

U pogledu svih istaknutih pitanja rektor ove akademije je naglasio zajedničko očekivanje svih prisutnih da će novi zakon o visokom obrazovanju, zajedno sa podzakonskim aktima koji će slijediti njegovo usvajanje, na pravi način prepoznati i uključiti specifičnosti umjetničkih akademija, na koje je i sâm kontinuirano ukazivao i koje u potpunosti uvažava i prihvata.

U tom smislu zahvalio je ministrici i Ministarstvu na novoj praksi u ostvarivanju direktne komunikacije sa akademijama, fakultetima i institutima koja može samo doprinijeti boljem uređenju odnosa i razvoju visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. 

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba