Skip to main content
Please wait...

Skupština KS: Aleksandra Nikolić nova ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS

Skupština Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o potvrđivanju imenovanja Aleksandre Nikolić na funkciju ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Nakon što je u julu ove godine na ovu funkciju ostavku podnijela ministrica Melika Husić-Mehmedović, a koju je u septembru prihvatila i Skupština KS, ova funkcija u Vladi Kantona Sarajevo ostala je upražnjena.

U svom uvodnom izlaganju, premijer KS Edin Forto je istakao da su pred novom ministricom i resornim ministarstvom veliki izazovi i mnogo posla. Među njima su svakako donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, obezbjeđenje većih sredstava za nauku, kao i nastavak procesa pravne integracije Univerziteta u Sarajevu.

Nova ministrica Nikolić je rođena 1966. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988. godine sa prosječnom ocjenom 9,1 zbog čega je i dobitnik nagrade za odlične rezultate studiranja "Hasan Brkić".

Odmah nakon diplomiranja, upisuje postdiplomski studij kao stipendista Fonda za visoko obrazovanje. Nakon što je usljed agresije i rata prekinula ovaj studij, okončala ga je 1998. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2008. godine i time stekla naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka.

Na Poljoprivrednom fakultetu kao asistent počela je raditi 1989. godine. U zvanje višeg asistenta izabrana 1999. i 2003. godine, a u zvanje docenta na predmetu Upravljanja u prehrambenoj industriji izabrana je 2009. godine.

U zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu je izabrana 2013. godine, a u zvanje redovnog profesora 2018. godine. U periodu od 2016. do 2020. godine obavljala je dužnost prorektora za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Sarajevu.

Više informacija o profesionalnom i akademskom putu ministrice Nikolić dostupne su u priloženoj biografiji koja je sastavni dio materijala za ovu sjednice i nalaze se na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba