Skip to main content
Please wait...

Kanton Sarajevo sa 105.000 KM sufinansira projekte za mlade

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić potpisala je danas ugovore sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za „Sufinansiranje projekata za mlade udruženja/neprofitnih organizacija i projekata/programa studentskih organizacija iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“.

Ukupno 105.000 KM iz Budžeta za ovu godinu bit će raspoređeno za sufinansiranje 51 projekta u čijem su fokusu mladi ljudi.

"Kroz ove projekte proširiće se znanja mladih o različitim interesantnim temama iz svijeta nauke, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture, programiranja, umjetnosti i sporta. Također, određeni broj projekata se direktno tiče i nastoji unaprijediti položaj mladih sa teškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo. Mladim ljudima je neophodno da razvijaju različite socijalne, prenosive kompetencije koje mogu razviti kroz slobodne aktivnosti kojima rješavaju društvene probleme. Time se kod njih kreira podloga za aktivizam, kritički odnos prema onome što im se dešava, kao i poimanje okruženja na pravi način, kako bi mogli to okruženje mijenjati. U tom kontekstu se radujem realizaciji ovih projekata", navela je ministrica Nikolić.

Istakla je da je ovo samo jedan od načina da se institucionalno odgovori na potrebe i probleme mladih, a koji su definisani Stategijom prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023. godina.

"Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo će i u budućnosti aktivno sudjelovati i davati svoj maksimalni doprinos obezbjeđenju boljih uslova za mlade, kao i za mogućnosti njihovog napretka u različitim aspektima života. Sistemska i finansijska podrška je neophodna kako bi podržali njihovo učešće u javnom životu i stoga je naš cilj da se iz godine u godinu povećavaju budžetska sredstva za mlade”, dodala je ministrica.

Među odobrenim projektima koji su dobili finansijsku podršku, 30 je iz oblasti kulture i sporta, 12 iz oblasti obrazovanja i nauke, dva su iz oblasti socijalne brige, jedan iz domena zdravstvene zaštite, dva se odnose na aktivizam, te četiri na sigurnost mladih.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba