Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS uputilo na javne konsultacije Prednacrt zakona o visokom obrazovanju

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo pripremilo je tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa za pripremljeni Prednacrt zakona, pokrenute su javne konsultacije.

Svi zainteresirani mogu pogledati tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba, te dostaviti komentare/amandmane na pripremljenom formularu do 21. februara 2022. godine.

“Cilj zakona je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i efikasnu digitalizaciju visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja modernog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva. Namjera je, također, objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući sektoru da postane dio Evropskog prostora visokog obrazovanja”, navode iz Ministarstva.

Ističu kako, u tom smislu, Zakon potencira jačanje autonomije visokoškolskih ustanova uz jačanje vidljivosti ostvarenja njihovih postignuća i društvene odgovornosti, te preuzimanja liderske pozicije u društvu, kako bi efikasno odgovorili na lokalne i globalne razvojne izazove.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, prof. dr. Aleksandra Nikolić, poziva sve zainteresirane da u ovoj fazi postupka uzmu aktivno učešće u javnim konsultacijama, kako bi proces konsultacija bio efektan i efikasan i kako bi oblikovali adekvatne prijedloge za unapređenje sistema visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Slika