Skip to main content
Please wait...

Vlada KS donijela Program za značajno unapređenje inkluzije

Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Vlada KS je danas usvojila Program za interresorno unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Program predviđa zapošljavanje neophodnog stručnog kadra u školama, kao i uspostavljanje centara za habilitaciju i rehabilitaciju osoba s teškoćama pri domovima zdravlja u ovoj godini, te brojne druge aktivnosti za unapređenje života djece i odraslih sa invaliditetom i njihovih porodica.

Vlada je zadužena da kreira ovaj program zaključkom sa tematske sjednice Skupštine KS u februaru ove godine, a doprinos njegovom kreiranju su dali i roditelji djece s teškoćama kao i predstavnici nadležnih institucija i struke.

Formirana je radna grupa za izradu Programa, u čijem sastavu su, uz Ministarstvo odgoja i obrazovanja, kao koordinatora aktivnosti, bila i ministarstva zdravstva, visokog obrazovanja, socijalne zaštite, privrede, saobraćaja, komunalne privrede, okoliša, te kulture i sporta. Sva navedena ministarstva će učestvovati  i u realizaciji planiranih aktivnosti.

“Mi smo nakon dugogodišnjih nastojanja uspjeli kreirati okvir za ranu intervenciju i podršku, koja će se odvijati u domovima zdravlja. U ovoj godini, pri domovima zdravlja, uspostavit ćemo dva dnevna centra za habilitaciju i rehabilitaciju djece sa teškoćama. Također, njihovim porodicama, pružat će se psihosocijalna podrška u JU ‘Porodično savjetovalište’. U cilju unapređenja inkluzije, ove godine, planiramo zapošljavanje 43 psihologa i 16 socijalnih radnika na neodređeno vrijeme u školama. Ovim ćemo u potpunosti kapacitirati naše stručne službe u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima”, navela je ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota Muminović.

Najavila je i dodatno kapacitiranje mobilnih stručnih timova za pružanje podrške inkluzivnom odgoju i obrazovanju, kroz zapošljavanje 26 psihologa, 26 edukatora-rehabilitatora i 26 logopeda.

“U skladu sa zaključkom Skupštine, kao značajna pomažuća profesija, bit će odobren i angažman većeg broja asistenata u odjeljenju, odnosno grupi za pružanje podrške djeci s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Već od nove školske godine bit će ih angažovano još 35, tako da ćemo ukupno imati 210 asistenata”, istakla je ministrica.

Navela je i da će osobama s teškoćama i njihovim porodicama biti pružana podrška i kroz osiguranje neophodne infrastrukture koja im mora biti na usluzi, kao i posebni programi kulture i sporta. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, po njenim riječima,  ima rekordnu stavku u budžetu za inkluziju u ovoj godini koja će biti do kraja realizirana, a ukupna izdvajanja po svim resorima za ovu namjenu iznose oko 10 miliona KM.

“Ovo je prvi put da Vlada KS na ovakav, interresorni način, nastoji riješiti mnoge poteškoće s kojim se susreću osobe s invaliditetom i njihove porodice. Samo snažnim zagovaranjem humanih prilika i dobrih inkluzivnih praksi i kroz pružanje podrške javnih servisa možemo imati postignuća u cjelovitom razvoju našeg društva”, poručila je ministrica Hota Muminović.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba